สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

สรุปผลการดำเนินงาน 2550

1.ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

                    สนับสุนน ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในด้านการเรียนการสอน  รวมถึงการยืม และคอยติดตามคืน ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการเก็บเครื่องมือในโครงการต่าง ๆ ของทางภาควิชา และคณะฯ เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปได้ด้วยความสะดวกเรียบร้อย ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในด้านโสตทัศนูปกรณ์เป็นสื่อในด้านการเรียนการสอน ตลอดจนให้คำปรึกษาให้การทำสื่อการสอนด้วยโปรแกรมต่างๆ เมื่อผู้ใช้บริการมาขอคำแนะนำรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เมื่อมีปัญหา และเกิดขัดข้อง รวมถึงมีการตรวจเช็คและติดตั้งโปรแกรมที่ผู้ใช้มีความต้องการเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
                  สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในโครงการต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ทางภาควิชา และทางคณะได้   จัดทำโครงการขึ้น ดูแล ตรวจเช็ค  เครื่องมือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้อยู่เสมอ  และจัดทำตารางในการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ และสามารถ ติดตามได้ และอำนวยความสะดวก ในด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการทำ Present งาน ตัดต่อ VDO การแปลงไฟล์งานและVDO บันทึกงานและไฟล์ VDO ลงแผ่น CD ในโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางคณะ และภาควิชาทั้ง 4 ภาคได้จัดทำขึ้น ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีการขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ ก็ดำเนินการส่งซ่อม และติดต่อทางศูนย์ที่ทำการซ่อมด้วยตนเอง
ดูแลเปิดปิดห้องคอมพิวเตอร์ของคณะ ซ่อมบำรุง และตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้องคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการแก้ไขปัญหา และให้คำปรึกษาแก่ผู้มาใช้บริการ ทั้งเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆ
                     Update website ของคณะ
                     ช่วยดูแลตรวจเช็คและ Backup ฐานข้อมูล จากโปรแกรมต่างๆภายในคณะ
                     ช่วยเขียนและพัฒนาโปรแกรมต่างๆเพื่อใช้งานภายในคณะ
                     รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของส่วนกลางของคณะ

2.ผลสำเร็จของงานหรือความก้าวหน้าของงานตามข้อที่ 1 

                      Update Website ประชาสัมพันธ์ในโครงการต่างๆ ให้ทันตามกำหนดเวลา
                      สนับสนุนติดตั้ง ดูแลความเรียบร้อยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ภายในคณะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ   
                      พัฒนาโปรแกรม ครุภัณฑ์ ของคณะต่อจากเดิม เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้น
                      ทำการลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อลบข้อมูลเก่า และไฟล์ขยะออกไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ได้ดีขึ้น
                      พัฒนาโปรแกรมลงรับ-ส่งหนังสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สหเวชฯม.น.-2

คำสำคัญ (Tags)#สรุปผลการดำเนินงาน_2550

หมายเลขบันทึก: 117339, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 18:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)