สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย. 50)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550 (1 ต.ค. 49 - 30 ก.ย. 50)

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2550

·       ประสานงานการเบิก-จ่ายวัสดุทุกประเภท จัดทำบัญชีคุมทะเบียนวัสดุของภาควิชา โดยประสานกับอาจารย์ และงานพัสดุของคณะ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1) จัดทำทะเบียนคุมวัสดุทุกประเภทของภาควิชาฯ

(2) จัดเก็บสำเนาเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของภาควิชาฯ

(3) จัดเก็บใบเบิกวัสดุ ใบยืมวัสดุของภาควิชาฯ

·       ควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ ประสานการบริการยืม-คืน และส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ชำรุด ตามแนวปฏิบัติของคณะ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  จัดเก็บใบยืมครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ

(2)  แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ของภาควิชาฯที่ชำรุด

·       บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อเตรียมการสอนแก่อาจารย์  และจัดเก็บรักษาให้ปลอดภัยหลังการใช้    และส่งซ่อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ชำรุด ตามแนวปฏิบัติของคณะ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  สำรวจความต้องการการใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ   ของภาควิชาฯ

(2) ดำเนินการจัดเตรียมและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ตามข้อ (1)

(3) ติดตั้งและจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์ รวมไปถึงการส่งคืนโสตทัศนูปกรณ์ที่ขอยืม  

·       เดินเรื่องการจ่ายค่าสอนพิเศษแก่อาจารย์พิเศษ  โดยประสานงานกับนักวิชาการศึกษาของคณะ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  จ่ายค่าสอนพิเศษแก่อาจารย์พิเศษของภาควิชาฯ  โดยรับและส่งเอกสารการเบิกจ่ายกับนักวิชาการศึกษาของคณะฯ

·       ดูแลอาคารสถานที่ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาให้มีความปลอดภัยในด้านทรัพย์สิน ตามแนวปฏิบัติของคณะ และช่วยงานภาควิชาในการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้ตรงตามมาตรฐานของสาขาวิชาที่รับผิดชอบ  

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  กำกับดูแลการเปิด-ปิดหน้าต่างของแม่บ้าน  

(2)  จัดทำ check list ของห้องปฏิบัติการในด้านความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน ได้แก่ ตรวจสอบการปิดล็อคหน้าต่างและประตูห้อง  การปิดน้ำ ปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศ และพัดลมดูดอากาศที่ไม่ใช้งาน

·       จัดเตรียมวัสดุวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติการแก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  จัดเตรียมวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติการในรายวิชาต่าง ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบรายวิชามอบหมาย

(2)  ติดต่อยืม-คืนวัสดุและครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติการกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยประสานกับเจ้าหน้าที่พัสดุของคณะฯ

·       สอนทบทวน และสอนภาคปฏิบัติการในสาขาวิชาต่าง ๆ แก่นิสิต ตามวัน เวลา และวิธีการที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  กำกับดูแลการฝึกปฏิบัติการเพิ่มเติมของนิสิตในรายวิชาต่าง ๆ ของภาควิชาฯ ตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย

·       ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ในโครงการที่เกี่ยวกับสาขาวิชา   ร่วมกับ Mobile unit  ของมหาวิทยาลัย  เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของคณะ  

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  ออกปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ในภาควิชาฯ เพื่อให้บริการประเมินความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ประชาชนในโครงการ mobile unit ของมหาวิทยาลัย          

        - 20-21 มกราคม 2550 ออกให้บริการ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์          

        - 24-25 กุมภาพันธ์ 2550 ออกให้บริการ ณ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์          

        - 17-18 มีนาคม 2550 ออกให้บริการ ณ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์          

        - 21-22 กรกฎาคม 2550 ออกให้บริการ ณ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

(2)  สรุปผลการออกปฏิบัติงานโครงการ Mobile unit ของมหาวิทยาลัยส่งให้กับผู้ประสานงานโครงการ Mobile unit ของคณะฯ เดือนละ 1 ครั้ง

(3) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการออกปฏิบัติงานของภาควิชาฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ Mobile unit

·       ทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในโครงการต่างๆ ตามที่หัวหน้าภาควิชามอบหมาย  

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1)  เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยของคณะฯ

·       ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กิจกรรมที่ปฏิบัติ

(1) เป็นคณะกรรมการในโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ ดังนี้

-          เป็นกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาล และกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในโครงการกีฬาแก้วเจ้าจอมสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2550

-          เป็นกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ และกรรมการฝ่ายประเมินผลในโครงการฝึกงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2549 (สัมมนาหลังฝึกงานวิชาชีพ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)

-          เป็นกรรมการฝ่ายพยาบาลในโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่นิสิต (กิจกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 10) ประจำปี พ.ศ.2550

-          เป็นกรรมการตรวจประเมินโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน

-          เป็นกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2549

-          เป็นกรรมการฝ่ายลงทะเบียน และกรรมการฝ่ายประเมินผลในโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Acute MI management and clinical practice guideline  

-          เป็นกรรมการฝ่ายบริการด้านสุขภาพและวิชาการในโครงการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยประจำปี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

-          เป็นกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. ประจำปีงบประมาณ 2550

-          เป็นกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะฯ

-     เป็นกรรมการประสานงานการจัดประชุมทางวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Laboratory of CTT Department

คำสำคัญ (Tags)#ภาระงานประจำปี 2550

หมายเลขบันทึก: 117337, เขียน: 06 Aug 2007 @ 14:33 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 15:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)