การเขียนวิทยานิพนธ์ : การเขียนบทความวิจัย

ทองสง่า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเขียนวิทยานิพนธ์ : การเขียนบทความวิจัย

             เมื่อนิสิต นักศึกษา ทำวิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว บางมหาวิทยาลัยหรือสถาบันมีข้อกำหนดการจบตามหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิต ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ของนิสิต นักศึกษา ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร อาจจะเป็นวารสารในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับยอมรับหรือเป็นมาตรฐานสากล ผู้เขียนจึงขอเสนอโครงสร้าง รูปแบบการเขียนบทความวิจัยซึ่งวารสารแต่ละเล่มมักจะกำหนดรูปแบบไม่เหมือนกัน (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2536 : 29)

        1. วารสารต่างประเทศ เช่น The Journal of Education Research กำหนดโครงสร้างให้มีหัวข้อ ดังนี้

             1.1 ชื่อเรื่อง

            1.2 บทคัดย่อ

            1.3 บทนำ(Introduction)

              1.4 วิธีการ(Methods)

          1.5 ผล(Results)

           1.6 อภิปรายผล(Discussion)

             1.7 เอกสารอ้างอิง(References)

          2. วารสารภาษาไทย ส่วนมากมิได้กำหนดโครงสร้าง รูปแบบไว้เป็นเฉพาะ ผู้เขียนบทความวิจัยส่วนใหญ่จะยึดตามหัวข้อวารสารต่างประเทศและปรับให้มีหัวข้อรายละเอียดเพิ่มขึ้นบ้าง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

            2.1 ชื่อเรื่อง

           2.2 บทคัดย่อ

         2.3 บทนำหรือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

         2.4 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

         2.5 สมมติฐานของการวิจัย

         2.6 วิธีดำเนินการวิจัย

          2.7 ผลการวิจัย

         2.8 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

        2.9 บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นักศึกษาส่วนใหญ่มักกลัวการนำเสนอผลงานคะ...ทั้งๆที่ทำมากับมือ..เอหรือไม่ได้ทำเอง...เคยเห็นบางคนจะถึงคิวพูดอยุ่แล้วกับเดินไปบอกคนจัดว่าไม่สบายขอกลับก่อนนะคะ...ฮ่าๆ(เห็นคนอื่นถูกถามแล้วถอดใจ)