เชิญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทความในวารสาร ฉบับที่ 4 ปีที่ 13 ตุลาคม - ธันวาคม 2548

ที่ http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm