วิธีการจัดเก็บข้อมูลจราจรสำหรับร้านอินเตอร์เน็ต คาเฟ่

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติว่ าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

.. ๒๕๕๐ (บางมาตราที่เกี่ยวข้อง) มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา อุปกรณหรือชุดอุปกรณของคอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ อมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําสั่ง ชุดคําสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลไดและใหหมายความรวมถึง ขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสวยอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง เวลาวันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอสื่อสารของระบบคอมพิวเตอรนั้น ผูใหบริการหมายความว () ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึงกันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอรทั้งนี้ ไมาจะเปนการใหบริการในนามของตนเอง หรือ ในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น() ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น ผูใชบริการ หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมาตองเสียคาใชบริการหรือไมก็ตามพนักงานเจาหนาที่หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีหมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้มาตรา ๔ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได มาตรา ๒๖ ผู ใหบริการตองเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวไมอยกวาเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอมูลนั้นเขาสูระบบคอมพิวเตอรแตในกรณีจําเปนพนักงานเจาหนาที่จะสั่งใหผูใหบริการผูใดเก็บรักษาขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอรไวเกินเกาสิบวันแตไมเกินหนึ่งปเปนกรณี  พิเศษเฉพาะราย และเฉพาะคราวก็ได ผูใหบริการจะตองเก็บรักษาขอมูลของผูใชบริการเทาที่ จําเปนเพื่อใหสามารถระบุตัวผูใชบริการนับตั้งแตเริ่มใชบริการและตองเก็บรักษาไวเปน เวลาไมอยกวาเกาสิบวันนับตั้งแตการใชบริการสิ้นสุดลง ความในวรรคหนึ่งจะใชกับผูใหบริการประเภทใด อยางไร และเมื่อใด ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผูใหบริการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรานี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหนาที่ ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงาน    ายปกครอง หรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจรับคํารองทุกขหรือรับคํากลาวโทษ และมีอํานาจในการสืบสวนสอบสวนเฉพาะความผิดตามพระราช บัญญัตินี้ ในการจับ ควบคุม คน การทําสํานวนสอบสวนและดําเนินคดี ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาที่เปนอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญหรือ พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใหพนักงานเจาหนาที ประสานงานกับพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบเพื่อดําเนินการตามอํานาจ   หนาที่ตอไป ใหนายกรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลสํานักงานตํารวจแหงชาติและรัฐมนตรี มีอํานาจรวมกันกําหนดระเบียบเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติในการดําเนินการตามวรรคสองมาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน าที่ พนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคล ซึ่งเกี่ยวของ บัตรประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษา         วิธีการจัดเก็บข้อมูลจราจร  ข้อมูล ส่วนบุคคลที่ทางกระทรวง ไอซีที ต้องการให้ ผูใหบริการ จัดเก็บก็คือ วันที่ เวลาเข้าใช้ ชื่อ นามสกุล เวลาออกรายละเอียดการใช้งาน
  1. บันทึกลงสมุด ทุกคนที่เข้าใช้บริการ (ต้องลงชื่อ )
  2. หลักฐานที่ระบุว่า ใครบ้างที่ไปเข้าเว็บไหน ท่องเว็บไปไหนบ้าง วันเวลาเท่าใด หรือ ส่ง emailจากเมลไหน ส่งไปให้ใคร อันนี้ใช้ Proxy
 การใช้ Proxy Server จาก IPcopหน้าตาของ Proxy Report สามารถเลือกดูได้เป็นรายวัน , อาทิตย์ , เดือน   Proxy Report จะเก็บการใช้งานเว็บไซท์ของเครื่องลูกข่ายเป็นรายวัน  เมื่อคลิกเข้ามาดูการใช้งานของแต่ละวัน Proxy Report จะแสดงเครื่องลูกข่ายที่เข้ามาใช้งาน   เมื่อคลิกเข้ามาดูการใช้งานของเครื่องลูกข่าย Proxy Report จะแสดงรายละเอียดการใช้งานว่าเครื่องลูกข่ายเครื่องนั้น ๆ ได้เข้าเว็บไซท์อะไรบ้าง  สามารถดูรายละเอียด ในแต่ละเว็บไซท์ที่เครื่องลูกข่ายใช้งานว่า เข้าเว็บไซท์นั้นเวลาไหนบ้าง     บทสรุป  เพียงใช้ Proxy Server ที่มี Log report แบบ IPcop จะช่วยแก้ปัญหาจากพรบ. ใหม่ได้ ทั้งยังเป็นการสร้างMonitorดูแล และ เก็บข้อมูล ทำให้เราสามารถบริหารจัดการได้สะดวก ขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Internet Cafe

คำสำคัญ (Tags)#net solution

หมายเลขบันทึก: 116813, เขียน: 04 Aug 2007 @ 14:39 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 17:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)