การเขียนวิทยานิพนธ์ : ที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์

ทองสง่า
ที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ : หนังสือ วารสาร บทความ

           มักจะเกิดคำถามเสมอในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาว่า หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์หรือวิจัย อยู่ไหน ฤาไกลเกินคว้า   ปกติการเรียนระดับระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเรื่องสนุกสนาน  เพราะได้พบเพื่อนต่างวัย  ต่างบทบาท ต่างหน้าที่  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อน ได้ความคิดใหม่ ๆประสบการณ์ใหม่กับเพื่อร่วมชั้นเรียน   แต่นิสิต  นักศึกษาจะหนักใจกับหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่จะทำตามหลักสูตรของการจบการศึกษา  อาจจะเป็นการศึกษาค้นคว้าอิสระ สำหรับนิสิติ  นักศึกษาเลือกเรียนแผน ข (8 หน่วยการเรียน) วิทยานิพนธ์สำหรับ  นิสิต  นักศึกษาเลือกเรียนแผน ก   ซึ่งจะทำให้นิสิตบางคนเสียโอกาสที่จบการศึกษาตามหลักสูตรหรือไม่จบการศึกษาเลย เพราะนิสิต  นักศึกษาจะจบการศึกษาตามหลักสูตร ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ  สาเหตุหลักคือนิสิต นักศึกษาคิดหัวข้อเรื่องที่จะทำไม่ได้หรือทำแล้วแต่ติดปัญหาที่กระบวนการวิจัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ อาจจะเกิดจากความรู้พื้นฐานน้อย  การวางแผนล้มเหลว หรือเรื่องที่ทำขาดความสนใจ  และที่สำคัญคือตัวนิสิต นักศึกษาเอง   ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น  นิสิต นักศึกษาควรมีการแผนการทำวิทยานิพนธ์ตั้งเริ่มเรียน ยิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหา หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์มีดังนี้

 

1.    ผู้ที่จะทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์    จะต้องทราบว่าตนเองต้องการจะศึกษาเรื่อง อะไรอย่างชัดเจน จึงจะสามารถกำหนดหัวข้อเรื่องสำหรับการวิจัยได้อย่างเหมาะสม  กล่าวคือ  จากความสนใจ  ประสบการณ์  ภูมิหลัง   อาจมีบางเรื่องราวที่นิสิต  นักศึกษา เองสนใจต้องการหาคำตอบข้อเท็จจริง เช่น  อยากทราบแนวคิดหรือข้อสังเกตของนิสิต  นักศึกษาในเรื่องตนเองเกี่ยวข้อง   สมมติว่านิสิต  นักศึกษามีอาชีพครูหรือเป็นนักการศึกษาที่สนใจวิธีสอน  อาจตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีสอนในโรงเรียนของตนเองและต้องการที่ทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่   หรือนิสิต  นักศึกษา ทำธุรกิจด้านภาพยนตร์  อาจตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ การเลือกชมภาพยนตร์ของประชาชนว่ามีลักษณะอย่างไร  หรือมีวิธีการใดที่ส่งเสริมให้คนเลือกชมภาพยนตร์ของเรา  จากข้อสังเกต  ประสบการณ์และความสนใจดังกล่าว นิสิต นักศึกษาจะได้หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์  ที่เกิดจากความต้องการของนิสิต นักศึกษาเอง

 

2.    งานวิจัย  วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์    แหล่งที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์แหล่งหนึ่ง  คือ  งานวิจัย  วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์  ของนักวิชาการหรือนิสิต  นักศึกษาที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์  จากการอ่านวิเคราะห์หรือทบทวนอาจจะพบช่องว่างหรือจุดอ่อนหรือหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ตนสนใจที่จะศึกษาหลังจากได้อ่านผลงานหรือวิทยานิพนธ์ของผู้อื่นแล้ว ตัวอย่างเช่น  การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที(TGT) กับแบบ  สสวท. ถ้านิสิต  นักศึกษา  พิจารณาแล้วยังมีข้อบกพร่อง ก็สามารถศึกษาใหม่ได้ อาจจะเพิ่มวิธีสอนหรือเปลี่ยนวิธีสอนใหม่ จากหัวข้อเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทีจีที(TGT)กับแบบ  สสวท. เปลี่ยนเป็น การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  ตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์แบบทีจีที(TGT)กับแบบ  สสวท.  เหล่านี้เป็นต้น  แต่อย่าลืมว่าในการอ่านหรือทบวนนิสิต  นักศึกษาควรศึกษางานวิจัยในสาขาของตนเอง  เพื่อค้นหาหัวข้อเรื่องที่วิทยานิพนธ์ที่ทำได้ หรือสาขาใกล้เคียง  เช่น  ในสาขาการวิจัยการศึกษา ได้แก่  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์สาขาการวิจัยการการศึกษา  สาขาการวัดผลการศึกษา  สาขาหลักสูตรและการสอน   สาขาการศึกษาทั่วไป  ทั้งงานวิจัยในและต่างประเทศ หรือในสาขาบัญชีและการจัดการ ได้แก่  งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของสาขาการบัญชี  สาขาการจัดการทั่วไป  สาขาการเงิน  สาขานโยบายสาธารณะ   เป็นต้น

 

3.    ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์   แหล่งที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์แหล่งหนึ่ง  คือ  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์   เนื่องจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศทุกเล่ม ที่อยู่ในรูปเล่มหรือตีพิมพ์ในวารสาร  จะพบว่า บทที่  5  หลังการสรุปผล  อภิปรายผลการวิจัย  จะมีข้อเสนอแนะของผลการวิจัย ทั้งข้อเสนอแนะเพื่อการนำไปใช้และข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป เมื่อนิสิต  นักศึกษาได้อ่านหรือวิเคราะห์  อาจจะพบหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจหรืออาจจะประยุกต์ข้อเสนอแนะและสามารถกำหนดหรือตั้งเป็นชื่อเรื่องได้  ถ้าเป็นงานวิจัยระดับชาติแล้วยิ่งมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจที่สามารถแยกแยะประเด็นต่าง ๆ  ที่ต้องการทำวิทยานิพนธ์

 

4.     เอกสารและบทความที่ตีพิมพ์  ซึ่งปัจจุบันเอกสารและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยมีจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ วารสารถึงว่าเป็นแหล่งรวมบทความและผลงานวิจัยที่เป็นปัจจุบันที่สุดและมีความรู้ใหม่  ผลงานวิจัยใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ  ยิ่งนิสิต  นักศึกษาอ่านและวิเคราะห์บทความหรืองานวิจัยมากเท่าใดโอกาสที่จะพบหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ยิ่งมีมากและใหม่  ทันสมัย เป็นปัจจุบันมากที่สุด  แต่ทั้งนี้ควรอ่านวารสารหรือเอกสารที่ตรงกับสาขาของตนเองหรือเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ตรงกับสาขาและทำได้เลย  ตัวอย่างวารสารได้แก่   วารสารการวัดผลการศึกษา  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วารสารบัญชีและการจัดการ  วารสารรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและวารสารคอมพิวเตอร์  เป็นต้น

 

5.    อินเทอร์เน็ต  ปัจจุบันถือว่าเป็นสื่อแหล่งรวมงานวิจัยทั่วโลก  นิสิต  นักศึกษาสามารถค้นหางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งค้นหาข้อมูลที่นิสิต  นักศึกษาสนใจได้   รวมถึงอาจจะได้ความคิดใหม่ในการหาหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ และสามารถตรวจสอบชื่อเรื่องของนิสิตที่ตั้งขึ้นว่าซ้ำหรือมีคนทำมากน้อยแค่ไหนได้ด้วย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

 

6.    ข่าวในสื่อมวลชน   แหล่งที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง  คือ ข่าวในสื่อมวลชน   ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและเหตุการณ์ต่าง   ในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่คนกำลังสนใจอยู่  ปัญหาและเหตุการณ์เหล่านั้นยังไม่มีคำตอบหรือไม่ข้อยุติที่แน่นอนและถึงมีข้อมูลแต่ยังไม่ครอบคลุมหรือถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตามหลักวิชาการ   ดังนั้นนิสิต  นักศึกษาสามารถเอาประเด็นเหล่านั้นมาตั้งเป็นหัวเรื่องวิทยานิพนธ์ได้  เช่น ด้านการศึกษา  เกี่ยวกับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร   สามารถศึกษาความคิดเห็นของครู  นักเรียนและกรรมการสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปตามหลักวิชาการและสภาพความเป็นจริงแก่สาธารณชนหรือด้านรัฐประศาสตร์และสังคมศาสตร์  ศึกษาเกี่ยวกับระบบการเมืองในปัจจุบัน  แนวทางการปฏิรูปการเมืองการปกครองและประชาชนกับประชาธิปไตยในปัจจุบัน   เหล่านี้ถือว่าเป็นหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ทันสมัยและเหตุการณ์ในปัจจุบัน

 

7.    หน่วยงานที่นิสิต  นักศึกษาทำงานอยู่  แหล่งที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่สำคัญแหล่งหนึ่ง  คือ หน่วยงานที่นิสิต  นักศึกษาปฏิบัติงานอยู่  อาจมีหัวข้อเรื่องวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจหลายเรื่อง  เพื่อขจัดความสงสัยหรือเพื่อศึกษาให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานสนใจ  รวมทั้งนิสิต  นักศึกษาสนใจด้วยเช่นเดียวกัน  เช่น  กรณีประกอบอาชีพข้าราชการ  อาจจะศึกษาขวัญและกำลังในการปฏิบัติงานของผู้อยู่ใต้บังบัญชา  เจตคติหรือทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน  หรือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยงาน  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  อาจจะศึกษาแนวโน้มการขยายธุรกิจ  ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการ ปัญหาและความต้องการในการเลือกซื้อสินค้า  เป็นต้น  จะเห็นว่าที่ทำงานหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่  มีประเด็นที่น่าสนใจหรือมีหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่าแหล่งอื่น ๆ เช่นเดียวกัน  ซึ่งนิสิต  นักศึกษาไม่ควรมองข้ามแหล่งที่มาใกล้ตัว 

 

               8.  การทำ Review  Research  หรือการทบทวนงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่ทำเสร็จแล้ว ซึ่งส่วนมากนิสิต นักศึกษามักจะได้ทำในการเรียนตามรายวิชา  การทำ Review  Research จะช่วยให้นิสิต นักศึกษา ทราบถึงระเบียบวิธีวิจัย  การดำเนินการวิจัย  ผลของการวิจัย รวมทั้งจุดเด่น จุดด้อยของานวิจัย วิทยานิพนธ์เรื่องนั้นด้วย  รวมทั้งอาจจะเป็นการจุดประกายหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจเพื่อจะศึกษา ต่อยอดเรื่องที่ศึกษามาแล้วให้ลึกซึ้งกว่าเดิม ซึ่งหลักการทำ Review  Research นิสิต  นักศึกษา ควรทำเรื่องหรือขอบเขตที่เป็นแนวเดียวกัน  ไม่ควรทำกระจัดกระจาย  เช่น  ความคิดสร้างสรรค์   การ Review  Research    ควรหาเรื่องงานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องเพื่อจะได้ตัวแปรที่ศึกษาไม่ชัดเจน

 ทองสง่า ผ่องแผ้ว 2/08/2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจัยการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#วิทยานิพนธ์#บัณฑิตศึกษา#การเขียนวิทยานิพนธ์#ที่มาของหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์#หัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์

หมายเลขบันทึก: 116319, เขียน: 02 Aug 2007 @ 13:32 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:15 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ธเนศพล อินทร์จันทร์
IP: xxx.24.179.240
เขียนเมื่อ 

ต้องขอเรียนปรึกษานะครับ ผมเรียน ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสคร์ เทอมสุดท้าย กำลังเตรียมทำวิทยานิพนธ์ครับ อยากปรึกษาการตั้งหัวข้อเรื่องและการหาข้อมูลจากใหนครับ ต้องคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ธเนศพล อินทร์จันทร์

สุนิสา
IP: xxx.157.202.76
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูกำลังศึกษาปริญญาตรีค่ะ ปี4เทอมสุดท้ายแล้วค่ะ ทางมหาลัยให้ทำภาคนิพนธ์เกี่ยวกับบัญชีค่ะ แต่ตอนนี้หนูยังหาหัวข้อที่จะทำไม่ได้เลยค่ะ อ.ช่วยแนะนำให้หนูหน่อยนะค่ะว่าหนูควรจะเอาหัวข้ออะไรดี ภาคนิพนธ์กับวิทยานิพนธ์มันเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณนะคะ