AAR UKM (บอย สหเวช)

การได้รับความรู้ Feeds, PlanetMatter และ FeedSpring จากดร.จันทวรรณแบบตัวจริง เสียงจริง

  การประชุม UKM ครั้งนี้ ทางหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสผมไปเข้าร่วมด้วย ซึ่งในครั้งนี้เดินทางด้วยรถบัสของมหาวิทยาลัย มีผู้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ จำนวน 22 คน รวบคนขับรถด้วย 2 คน ผมไปในฐานะผู้สังเกตการณ์ ในระหว่างทางได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอ.สมลักษณ์ (Beeman) หลายเรื่อง การเดินทางครั้งนี้ใช้เวลาหลายชั่วโมง หัวหน้าทีม (ผศ.ดร.วิบูลย์) เป็นห่วงสุขภาพของผู้เข้าร่วมเดินทาง จึงอยากจะงดโปรแกรมที่จะเดินทางไปประเทศลาว แต่ได้รอสอบถามจากทุกคนอีกครั้งเมื่อถึงโรงแรมตักศิลา ที่มหาสารคาม การเดินทางไปรอบนี้อาจารย์วิบูลย์ ได้มอบหมายให้ผมรับผิดชอบการบรรยายเกี่ยวกับการบูรณาการระบบคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ และรายงานความก้าวด้านการเงิน การบริหารงานบุคคลและการพัสดุ ในรอบที่แล้ว ซึ่งจัดที่ขอนแก่น ผมเองก่อนหน้าที่จะไป UKM ได้ตระเวนเดินทางไปทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิต โดยมีความตั้งใจว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปีนี้จะปิดทองฝังลูกนิมิตให้ครบ 9 วัด (ความเชื่อส่วนบุคคลครับ..ทำแล้วมีความสุข และสบายใจเท่านั้นเอง ) ครบวัดที่ 9 ในวันที่ 4 มกราคม (จะนำมาเล่าใน Blog ต่อไปครับ) ทำให้บกพร่องต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเตรียม Powerpoint ไว้ส่วนหนึ่งแต่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไรที่จะนำเสนอในที่ประชุม หลังจากเดินทางไปถึงที่โรงแรมตักศิลา ทางคุณตูน (ผู้อำนวยการประกันคุณภาพ) จัดที่พักเป็นคู่ให้แต่ละคน ผมพักร่วมกับอ.รุจโรจน์ ความจริงอยู่ที่มหาวิทยาลัยเองก็ไม่เคยได้พูดคุยกับอาจารย์ คนที่เขียน Blog เมื่อเจอกันส่วนใหญ่เรื่องที่พูดคุยก็เป็นเรื่อง Blog ที่เขียน อาจารย์สนใจเรื่องการประเมินความพึงพอใจในงานต่าง ๆ ที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ได้ทำและจะนำไปใช้ที่สำนักหอสมุด ผมเองดีใจ ที่มีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเดียวกันสนใจและจะนำไปใช้ หลังจากนั้นไปเข้าร่วมประชุมแบบเป็นกันเองที่ห้องพักอาจารย์วิบูลย์ เพี่อซักซ้อมการเข้าร่วมประชุมทั้ง 2 วัน  หลังจากนั้นผมก็อาบน้ำและเข้านอน ปกติพยายามที่จะเข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่ม และตื่นแต่เช้า (พยายามปฏิบัติตัวตามนาฬิกาชีวิต) ทำได้ตามนี้แล้วทำให้สุขภาพดีครับ เล่ามาค่อนข้างเยอะ ขอทำการบ้านส่งก่อนครับ

  เป้าหมายสำหรับการเดินทางมาเข้าร่วม UKM 5

  • ต้องการทราบรายงานความก้าวหน้าด้านการเงิน การบริหารงานบุคคล และการพัสดุ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
  • ต้องการทราบการบูรณาการระบบคุณภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย

  สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

  • การได้รับความรู้ Feeds, PlanetMatter และ FeedSpring  จากดร.จันทวรรณแบบตัวจริง เสียงจริง
  • ได้ชมการแสดงศิลปะการฟ้อนรำของนิสิต ซึ่งทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้ให้ในการเลี้ยงรับรองวันแรกของการประชุม

  สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

  • บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน UKM 5 ครั้งนี้จะน้อยไปนิดหนึ่ง แต่อาจารย์หมอวิจารณ์ช่วยทำให้บรรยากาศในที่ประชุมดีขึ้น

 สิ่งที่ควรปรับปรุง

  •  การประชุมครั้งนี้ บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีน้อยไป แต่ถ้ามีการจัดโต๊ะประชุมให้มีคละกันของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ หรือในวันสุดท้ายของการทำ AAR มีการจัดโต๊ะแบบวงกลมจะช่วยทำให้บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดีขี้น

สิ่งที่จะกลับไปทำ

  •  การนำความรู้จากดร.จันทวรรณ ไปศึกษาและปฏิบัติ 

    วันพรุ่งนี้ผมได้รับเชิญจากหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไปบรรยายเรื่องประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ของชุมชนสำนักงานเลขานุการ และได้อ่าน AAR UKM 5 ของอาจารย์หมอวิจารณ์แล้วได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมาก จะขอนำไปปรับปรุงเรื่อง KM ในชุมชนสำนักงานเลขานุการต่อไป ขอขอบคุณคนคอเดียวกันจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ติดตามอ่าน Blog ครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)