เอกสารประกอบวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 1

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
6 มกราคม 2549

     เอกสารประกอบวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (The Economics of Public Health) 
รหัส 4074201  2(2-0)  ปีการศึกษา  2548  ภาคการเรียนที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)  Bachelor of Science (Community Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

      มีสังเขปรายวิชาดังนี้ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ความสำคัญของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด โดยเฉพาะในประเด็นการจัดบริการสาธารณสุข การบริหารทรัพยากรในการรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ และการประเมินโครงการ รวมทั้งมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนความสัมพันธ์ของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

     การเรียนรู้ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ตามนี้ครับ

     - ปฐมนิเทศรายวิชา --> การเรียนการสอน, การทดสอบหลังเรียน, การจัดทำรายงานและการนำเสนอ, หลักเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา (ดาวน์โหลด EHOGuide.zip)

     - ความรู้เบื้องต้นในวิชาเศรษฐศาสตร์ --> ความหมายของความขาดแคลน, ความจำกัด, ความต้องการ, ความจำเป็น, อุปสงค์, อุปทาน, ความเต็มใจที่จะซื้อ, ความสามารถที่จะซื้อ, ทางเลือก และโอกาส (ดาวน์โหลด EHO01.zip)

     - ปรัชญา แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข --> ระบบสุขภาพ, ระบบบริการสาธารณสุขและกลไกการตลาด, ระบบบริการสาธารณสุขที่ดี, ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของระบบบริการสาธารณสุข (ดาวน์โหลด EHO02.zip)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)