การละเล่นพื้นเมือง ( 2 )

บัวชูฝัก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปฏิภาณไหวพริบ
     Flowers  การละเล่นพื้นเมือง( 2 )   Pomeranian

Flower Basketในบันทึกการละเล่นพื้เมือง(1) ผมได้อ้างถึงความหมาย ของการละเล่นพื้นเมืองจากนักวิชาการหลายท่าน ต่างก็ให้ความหมายที่ต่างกันบ้างแต่ก็สามารถสรุปไปในแนวทางเดียวกัน  และในบันทึกนี้จะให้ความหมายที่ชัดเจนขึ้น

          Flowers    การละเล่น หมายถึง การเล่นดนตรี การเล่นเพลง การเล่นรำ การเล่นที่ต้องร่วมกันตั้งแต่ คนขึ้นไป เรียกว่า มหรสพหรือศิลปะการแสดงพื้นเมือง หมายถึง สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น การละเล่นพื้นเมือง หมายถึง การแสดงใด อันเป็นประเพณีนิยมในท้องถิ่นและเล่นกันใน ระหว่างประชาชน เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงตามฤดูกาล การแสดงต้องเป็นไปอย่างมีวัฒนธรรม มีความเรียบร้อย ใช้ถ้อยคำสุภาพ แต่งกายสุภาพถูกต้องตามความนิยมและวัฒนธรรม     เหมาะ  สมกับสภาพท้องถิ่น สถานที่ก็ต้องจัดให้เหมาะสมกับโอกาสที่จะแสดง ซึ่งการละเล่นพื้นเมือง จะไม่เป็นอาชีพหรือเพื่อหารายได้ จะมีดนตรีหรือการขับร้อง หรือการฟ้อนรำประกอบก็ได้

     Flowers   การละเล่นพื้นเมือง แบ่งเป็น ประเภท คือ การแสดงพื้นเมือง และ เพลงพื้นเมือง    

       Flowers      การแสดงพื้นเมือง หมายถึง การละเล่นที่มีการแสดง การร่ายรำ มีเพลงดนตรีประกอบ ที่ได้วางเป็นแบบแผน และนิยมเล่นหรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนแพร่หลายการแสดงพื้นเมือง อาจเกิดจากการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น ขอให้สิ่งที่ตนนับถือประทานสิ่งที่ตนปรารถนา หรือขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ปรารถนา นอกจากนี้ ก็เป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงรื่นเริง

 Flowers เพลงพื้นเมือง หมายถึง เพลงที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้น ประดิษฐ์แบบ  แผนการ  ร้องเพลง ไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดในท้องถิ่นของ  ตน นิยม  ร้องเล่นกันในเทศกาลหรืองานที่มีการชุมนุมรื่นเริง เช่น     ตรุษ     สงกรานต์     ขึ้นปีใหม่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และในการลงแขกเกี่ยวข้าว นวดข้าว เป็นการ  เล่นที่สืบต่อกันมาเนื้อความของเพลงพื้นเมืองที่นิยมร้องกัน มักจะเป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างชายหญิง ปะทะคารมกัน ในด้านสำนวนโวหาร สิ่ง  สำคัญ  ของการร้องคือ การด้นกลอนสด ร้องแก้กันด้วยปฏิภาณไหวพริบ ทำให้เกิดความสนุกสนานทั้งสองฝ่าย

Parrot 2            Fishy             Crabby           Turtle     FlowersFlowers Flowers Flowersบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัวชูฝักความเห็น (0)