โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคุณอำนวยตำบล


ให้ใช้ยุทธศาสตร์วงเรียนรู้สามวงเป็นยุทธสาสตร์พัฒนาสมรรถนะคุณอำนวยตำบลหรือคุณอำนวยชุมชน คือ วงเรียนรู้ของผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยในเขตพื้นที่อำเภอ(คุณเอื้ออำเภอ) วงเรียนรู้ของวิทยากรกระบวนการ(ครูของคุณอำนวย) และวงเรียนรู้ของคุณอำนวย(ที่เป็นผู้เรียน)

วันสองวันนี้เน็ตที่บ้านมีปัญหาบ่อย...ใช้การไม่ได้

เมื่อวานกำลังเขียนบันทึกเรื่องข้อกังวัลในการประชุมวันที่ 27 ก.ค. คือประชุมวันนี้ กำลังจะกดแป้นบันทึกอยู่พอดี กำลังจะได้มีความสุขจากการใช้ปลายนิ้วชี้กดแป้นบันทึกอยู่แล้ว ก็ปรากฏว่าเน็ตมีปัญหาหลุดขึ้นมาใช้การไม่ได้

วันนี้ประชุมกันที่ห้องท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ เสร็จแล้วจึงอยากจะบอกว่าตกลงอะไรกันบ้าง

เป้าหมายการประชุมวันนี้คือสร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่จะมาร่วมกันทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบลของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแนวทางพัฒนาสมรรถนะตนเองของ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน และจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อของบประมาณอยู่ดีมีสุขงวดที่ 2 หรือ 50/2 มากันเกือบครบ ขาดไม่กี่คน...ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำวงพูดคุย

สรุปสาระการพูดคุยได้ดังนี้

 1. ให้มีการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบลหรือคุณอำนวยชุมชนอย่างยั่งยืน อาจจะทำต่อเนื่องหลายปีติดต่อกัน เริ่มปี 2550 ด้วยงบอยู่ดีมีสุขงวดที่ 2 (50/2) ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน
 2. ตั้งชื่อโครงการว่า....โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่คุณอำนวยตำบล
 3. ให้แต่ละหน่วยงานสำรวจงบประมาณฟังชั่นที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรหรืออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนำมาบูรณาการร่วมกันสมทบกับงบอยู่ดีมีสุขทั้งในช่วงสิงหาคม-กันยายน ปีนี้ด้วย และปีต่อๆไป
 4. ให้ใช้ยุทธศาสตร์วงเรียนรู้สามวงเป็นยุทธสาสตร์พัฒนาสมรรถนะตนเองของคุณอำนวยตำบลหรือคุณอำนวยชุมชน แบบอบรมบนหน้างานที่ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บนฐานงานตนเอง คือจัดให้มีวงเรียนรู้ดังนี้ คือ วงเรียนรู้ของผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยในเขตพื้นที่อำเภอ(คุณเอื้ออำเภอ) วงเรียนรู้ของวิทยากรกระบวนการ(คุณอำนวยที่เป็นครูของคุณอำนวย) และ วงเรียนรู้ของคุณอำนวย(คุณอำนวยที่เป็นผู้เรียน)
 5. สำหรับปีงบประมาณ 2550 งบอยู่ดีมีสุขงวดที่ 2 ระหว่างสิงหาคม-กันยายน นี้ ให้เสนอโครงการที่เป็นการเตรียมความพร้อมก่อน จะไม่ทำทั้งหมด ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าจังหวะเวลาที่เหลือสองเดือนควรทำวงเรียนรู้ของผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยในเขตพื้นที่อำเภอ(คุณเอื้ออำเภอ)และวงเรียนรู้ของวิทยากรกระบวนการ(ครูของคุณอำนวย)ก่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดี วางแผนเตรียมการห้องเรียน และเสริมด้วยการพัฒนาสมรรถนะ เพิ่มทักษะบางด้านที่จำเป็น
 6. ผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยในเขตพื้นที่อำเภอ(คุณเอื้ออำเภอ)ที่จะทำหน้าที่ดูแล บริหารจัดการห้องเรียนคุณอำนวยในเขตพื้นที่อำเภอ รวมทั้งมีบทบาทในการทำหน้าที่วิทยากรกระบวนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในวงเรียนรู้(ห้องเรียน)ของวิทยากรกระบวนการ (คุณอำนวยที่เป็นครูของคุณอำนวย) ระดับอำเภอๆ ละ 2 คน ซึ่งที่ประชุมวิเคราะห์ความเหมาะสมแล้ว เห็นว่าบุคคลสองคนด้งกล่าวได้แก่ ผอ.กศน.อำเภอ กับพัฒนาการอำเภอ ทั้งหมดมี 23 อำเภอ รวม 46 คน เหตุผลที่เลือกสองท่านนี้มา manage ห้องเรียนระดับอำเภอ และทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการของห้องเรียนคุณอำนวยที่เป็นวิทยากรกระบวนการ(ครูของคุณอำนวย)ในระดับอำเภอ เพราะสองท่านนี้ทำหน้าที่เลขานุการร่วมโครงการจัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์มาเกือบสามปีแล้ว
 7. ส่วนวิทยากรกระบวนการ(ครูของคุณอำนวย) ให้มาจากหน่วยงานที่หลากหลาย คือ พอช. กศน. พช.เกษตร สสจ. แห่งละ 23 คน มวล. 2 คน ราชมงคลทุ่งใหญ่ 3 คน ราชภัฏ 3 คน รวม 120 คน แต่ละหน่วยงาน/ องค์กรไปพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมมา
 8. ให้แต่ละวงเรียนรู้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนปี 2550 นี้ ไม่ว่าจะเป็นวงเรียนรู้ผู้จัดการโรงเรียนคุณอำนวยในเขตพื้นที่อำเภอ(คุณเอื้ออำเภอ) หรือวงเรียนรู้ของวิทยากรกระบวนการ(ครูของคุณอำนวย) ดำเนินการพบกลุ่ม ทำเวทีแลกเปลี่ยนกัน 2 ครั้ง กำหนดว่าดือนละครั้ง (2 เดือน) สำหรับวิทยากรกระบวนการ(ครูของคุณอำนวย) จำนวน 120 คนนั้นซึ่งมีจำนวนมาก ก็จะให้แบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 60 คน เพื่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้
 9. ให้มีทีมทำงานทีมกลางขึ้นมาหนึ่งทีมทำหน้าที่วิชาการ
 10. ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีฯเป็นเจ้าภาพในการปฏิบัติการโครงการนี้...สำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยเบิกจ่าย
 11. สำหรับคุณอำนวยที่เป็นผู้เรียนซึ่งจะปฏิบัติการในปีงบประมาณหน้าจำนวน 40 ห้องเรียน ๆละ 25 คน รวมคุณอำนวยที่เป็นผู้เรียน 1,000 คน ก็ให้มาด้วยความสมัครใจก่อน...และขอความร่วมมือสำหรับบางคนควบคู่กันด้วย

สำหรับรายละเอียดโครงการก็ได้ร่วมกันจัดทำทันที หลังจากประชุมที่ห้องท่านผู้ว่าฯเสร็จแล้ว ประชุมกันต่อที่ห้องพัฒนาการจังหวัด...ซึ่งวันที่ 3 ส.ค. 2550 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดจะต้องส่งโครงการฉบับสมบูรณ์กับสำนักงานจังหวัดต่อไปความเห็น (8)
ของผมตอนนนี้มีแต่หน้าต่างให้เขียนข้อความ ฟั่งชั่นอื่น ๆ ไมมีให้ใช้ครับ บางวันเข้าไม่ได้ คงเป็นเพราะมีสมาชิกใช้พรอมกันเยอะ ๆ หรือเปล่าไม่ไน่ใจครับ - สรุปการพูดคุยโครงการละเอียดเลยครับ - โครงการน่าจะแจ้งให้นักเรียนโรงเรียนคุณอำนวยทราบด้วยนะครับ เพราะถ้าใครสะดวกจะได้ไปศึกษาเรียนรู้ได้ตามอํธยาศัย หรือเป็นทางการก็แล้วแต่ การพูดคุยตามที่ท่านผู้ว่ามีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสมรรถนะคุณอำนวยตำบล ตามหน้างานที่ทำประจำอยู่แล้ว นักเรียนดรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนคงได้มีบทเรียนของจริงได้ฝึกด้วย - โรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนควรเปิดครั้งที่สองได้แล้วนะครูใหญ่

สวัสดีค่ะครูนง

 อ่านด้วยความสนใจใคร่รู้ความเคลื่อนไหวของโรงเรียนคุณอำนวยเมืองคอนค่ะ

จะรอติดตามตอนต่อไปนะคะ...

มีข้อคิดเห็นนิดนึงค่ะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากวงเรียนรู้มีผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนมากไป จะไม่ค่อยได้ผลเท่าใดนักค่ะ ตัวเองยังคิดว่าตัวเลขการเรียนรู้ที่ประมาณ 35-40 คนต่อรุ่นจะได้ผลเข้มข้นมากค่ะ และจากกลุ่มนี้ก็ค่อยขยายผล ขยายวง ขยายพื้นที่ต่อค่ะ ยกเว้นแต่ว่าหากผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีจำนวนมากแล้วมีทีมวิทยากรกระบวนการจำนวนมากพอที่จะลงดูแลใกล้ชิด/ประจำกลุ่มย่อยก็น่าจะพอไหวค่ะ

บางทีการขยายผลเร็วเกินไป และด้วยเงื่อนไขเวลาที่มี ...จำนวนตัวเลขคุณอำนวยที่ผลิตออกไป อาจไม่ใช่คุณอำนวยที่จะทำงาน "ได้ผล" ตามบทบาทและหน้าที่ที่ต้องการก็ได้นะคะครูนง...ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณานะคะ พระอาจารย์...

อ่านรายละเอียดของงานนี้แล้ว เกิดความรู้สึกว่าเป็นงานที่ต้องใช้พลังทั้งด้านกำลังกาย และจิตวิญญาณอย่างสูง ในการถ่ายทอดหลักคิดที่แท้จริงของโรงเรียนคุณอำนวยให้แก่ทั้งนักเรียน และวิทยากร รวมทั้งทีมงานอีกจำนวนมาก ได้เข้าใจตรงตามปณิธานของคุณอำนวยตัวจริง เพราะเมื่อวงเรียนรู้ใหญ่ขึ้น มองว่าปัญหามวลชนที่ดึงความสนใจออกจากกรอบของคำว่าคุณอำนวยอาจจะมีมากขึ้น และทำให้ครูนง กับทีมงานตัวจริง ต้องท้อแท้กันบ้าง

....ขอเป็นกำลังใจให้ครูนง และทีมงาน ต่อสู้กับอุปสรรคที่จะเกิด และประสบความสำเร็จดังเป้าหมายที่ตั้งใจนะคะ

คุณชาญวิทย์-นครศรีฯ

               แน่นอนอยู่แล้วว่าจะนำไปเป็นประเด็น ลปรร.ใน ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอน............... แต่ไม่ทราบว่าครั้งต่อไป ร.ร.เราจะพบกันได้วันไหน ขอทราบแนวทางการกำหนดนัดหมายหน่อยครับ.... ผมทราบว่าตารางแต่ละท่านเอี๊ยดมาก

              ขอบคุณครับ 

 

อาจารย์ตุ้ม ดร.ทิพวัลย์ ครับ

            ผมเองก็เห็นตรงกันกับอาจารย์ว่าตัวเลข ที่มากๆ เชิงปริมาณ จะทำให้รบกวนการทำงานเชิงคุณภาพ ผมเองก็คิดจะทำแต่น้อยๆ เมื่อครั้งที่ผมกับ อ.ภีม ทำจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน นำร่องในสามตำบล ร่วมกันกับภาคีหน่วยงาน 9 หน่วยงาน เมื่อปี 2548  ครั้งนั้นนึกไม่ถึงว่าจะส่งผลต่อการขยายผล ทำจัดการความรู้เต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดในปีรุ่งขึ้น ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน ทำ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนเล็กๆเเรียนรู้กันสนุกสาน นึกไม่ถึงว่าจะอานิิสงส์มีมากถึงขนาดนี้ ด้วยเหตุผลปัจจัยต่างๆ

            แต่การจัดการที่ดีที่มีคุณภาพอาจารยก็์ได้บอก เอาไว้แล้วว่าอาจจะช่วยเหตุการณ์ที่จะส่งสัญญาณ ที่ไม่ค่อยดีให้ดีไว้ได้ได้บ้่าง ขอบคุณในคำแนะนนำครับ.....พวกเราจะได้ใช้เป็น ข้อควรระวังให้จงหนักครับ

น้องรัช ครับ

              น้องรัชต้องช่วยทั้งแรงกายแรงสติปัญญา และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ....ขอบคุณที่เข้ามา ร่วมรับรู้รับทราบเหตุการณ์

      สรุปเนื้อหาการประชุมละเอียดดีมากค่ะ  วันที่  3 ส.ค นี้จะเป้นการพิจารณางบอยู่ดีมีสุข 50/2 พวกเราหลายคนเป็นกรรมการ  มี พัช อ.ภีม คุณณรงค์  คงมาก  คุณคณพัฒน์ คงได้มีโอกาสเพิ่มเติมหากที่ประชุมมีข้อซักถาม    แต่คงจะเป็นข้อกังวลเหมือนกับที่หลายท่านได้แสดงความเห็นไปบ้างแล้ว เช่น เวลาอันสั้น ปริมาณที่ต้องการจำนวนมาก  คุณภาพจะเป้นอย่างไร อะไรทำนองนี้

น้องพัช ครับ

 • ฝากพิจารณาด้วยนะครับว่าให้กิจกรรมมันไหลไปได้ ไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง อย่างน้อยกิจกรรมในปี 50 น่าจะได้กิจกรรมเตรียมการในวงเรียนรู้ของคณะทำงาน ผู้จัดการ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนสาขาอำเภอ(node อำเภอ) วิทยากรกระบวนการคุณอำนวย (ครูของคุณอำนวย) และคุณอำนวยตำบลที่เป็นผู้เรียนได้พบปะกันบ้าง เพื่อสร้างความเข้มข้นในปีหน้า
 • ตอนบ่ายช่วงที่ ก.ก.ชุดของน้องประชุมกัน พี่ปุก จาก พช.ก็ชวนพี่ไปสมทบกับชุดของน้องด้วย พี่ว่าจะขึ้นไปถ้าคุยกับ อ.ชายขอบเรื่องเปิดวงเรียนรู้ ร.ร.คุณอำนวยเมืองคอนครั้งที่สองเสร็จแล้ว วันนี้ อ.ชายขอบ พระอาจารย์ของพวกเรามาเป็นวิทยากรที่ สสจ.นครศรีธรรมราช
 • ขอบคุณครับ
สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี