การพัฒนาครูผู้ช่วย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วันนี้  ได้เรียนเชิญคณะดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ช่วย มาประชุมเพื่อร่วมวางแผนการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับครูผู้ช่วย ในวันที่ 4-5 สิหาคม 2550 ณ โรงแรมทิพย์ จังหวัดหนองคาย  หลายท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการศึกษา(ครู) ก็คงนึกแปลกใจใช่ไหม ครับว่า ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย มีด้วยหรือ ผมขอเรียนว่า การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา ครั้งแรก ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จะดำรง ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ก่อนครับ  หลังจากผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปีแล้ว ก็จะปรับ เป็น ครู คศ.1 , ครู คศ.2,  ครู คศ.3 ,ครู คศ.4 ตามลำดับ คงพอเข้าใจนะครับ  ที่นี้มาพูดถึงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับ ครูผู้ช่วย    ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   กำหนดให้  ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน ในการดำเนินการ โครงสร้างหลักสูตร  แบ่งออกเป็น 2  หมวด  ดังนี้                หมวดที่ 1  การปฏิบัติตน1.       วินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู2.       มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู3.       เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู4.       การพัฒนาตนเอง5.       การพัฒนาบุคลิกภาพ6.       การดำรงชีวิตที่เหมาะสมหมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน1.       การจัดการเรียนรู้2.       การพัฒนาผู้เรียน3.       การพัฒนาวิชาการ4.       การพัฒนาสถานศึกษา5.       ความสัมพันธ์กับชุมชน รายละเอียดหลักสูตร                หมวดที่ 1  การปฏิบัติตน1.       วินัย คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมเนื้อหา                   -    วินัยในเอง-          วินัยและการรักษาวินัยของทางราชการ-          คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู -          บทบาทหน้าที่ของข้าราชการครูในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดี-          การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ2.       มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและประพฤติ ปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเนื้อหา   -    มาตรฐานวิชาชีพ-          จรรยาบรรณวิชาชีพครู3.       เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความก้าวหน้าในวิชาชีพครู มีความตระหนัก รักและศรัทธา มีจิตสำนีกในความเป็นครูและประพฤติ ปฏิบัติตนมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครูเนื้อหา   -    คุณค่าและความสำคัญในวิชาชีพครู-          บทบาทหน้าที่ของตนในฐานะเป็นครูที่ดี-          การวางแผนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพครู4.       การพัฒนาตนเองวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอเนื้อหา   -    การใฝ่รู้ใฝ่เรียน-          ความฉลาดทางอารมณ์-          การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน5.       การพัฒนาบุคลิกภาพวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีการพัฒนาบุคลิกภาพ  และปฏิบัติได้ถูกกาลเทศะและเหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี เนื้อหา  -    การพัฒนาบุคลิกภาพ-          การปรับตัว 6.       การดำรงชีวิตที่เหมาะสมวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วยสามารถดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกับฐานะของตนเองและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เนื้อหา  -    การประพฤติตนตามหลักศาสนา-          การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง หมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน1.        การจัดการเรียนรู้วัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วย  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา  -    การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้-          การออกแบการจัดการเรียนรู้-          การวัดผลประเมินผล-          การรายงานผลการจัดการเรียนรู้-          การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 2.       การพัฒนาผู้เรียนวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน เนื้อหา  -    การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้เรียน-          การพัฒนาทักษะชีวิต  สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน-          การพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ-          การปลูกฝังวินัย ประชาธิปไตยให้แก่ผู้เรียน-          การสร้างค่านิยมที่ดีงามและความภูมิใจในความเป็นคนไทยของผู้เรียน-          การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.       การพัฒนาวิชาการวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วย สามารถพัฒนาวิชาการ ตามความรับผิดชอบของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหา  -    การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน-          การพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น-          การใช้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการ   4.       การพัฒนาสถานศึกษาวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วย  มีส่วนร่วมในกิจกรรม  พัฒนาสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม เนื้อหา  -    งานบริหารทั่วไป-          งานสนับสนุนวิชาการ-          งานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา5.       ความสัมพันธ์กับชุมชนวัตถุประสงค์   เพื่อให้ครูผู้ช่วย สามารถประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างเหมาะสม เนื้อหา  -    การศึกษาเกี่ยวกับชุมชน-          การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองกับชุมชน-          การนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้-          การให้บริการชุมชน-          การแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการพัฒนา-          การบรรยาย-          การแบ่งกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ -          อภิปรายกลุ่ม-          การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาบุคลากร

คำสำคัญ (Tags)#การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

หมายเลขบันทึก: 114962, เขียน: 27 Jul 2007 @ 08:30 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 18:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)