ก่อนนอนก็ได้นึกถึงคำพูดของอาจารย์หมอไพจิตร ปวะบุตร ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอกระแส ชนะวงศ์ เคยพูดไว้ว่า คนเราเกิดมาจะต้องทำ 4 อย่างหรือ 4L คือ

            Life มีชีวิตอยู่            

            Learn มีการเรียนรู้            

            Love มีความรัก             

            Live with Legacy ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าแก่สังคม

           เป็นการเสร็จสิ้นการเดินทางทัศนศึกษาระบบบริการสุขภาพของออสเตรเลียในครั้งนี้ จากการทัศนศึกษาในครั้งนี้ ก็ได้มีความคิดที่จะทำการศึกษาวิจัยอยู่หลายเรื่องด้วยกัน คือ

  1. การประเมินประสิทธิผลของคลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลบ้านตาก
  2. การศึกษาถึงปัจจัยทางพฤติกรรมที่มีผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในเขตอำเภอบ้านตาก
  3. การศึกษาผลกระทบของการตรวจสุขภาพประจำปีต่อการดูแลสุขภาพของข้าราชการในเขตอำเภอบ้านตาก
  4. การศึกษาเปรียบเทียบการวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกด้วยการตรวจทางคลินิกและการตรวจทางน้ำเหลืองในเขตอำเภอบ้านตาก
  5. บทบาทและสมรรถนะที่เหมาะสมของแพทย์ชนบทในเมืองไทย
  6. โรงพยาบาลชุมชนในฝันและระบบบริการสุขภาพที่ประชาชนไทยต้องการ
  7. การศึกษาสภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านตาก
  8. การศึกษาความปลอดภัยในทางเกษตรกรรมของประชาชน

ก็เป็นความคิด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้สักเทาไหร่ครับ แต่ที่สำคัญ 4E ที่ตั้งใจไว้คือEnglish, Exercise, Education, Early awakening จะทำได้หรือเปล่า...

         เสร็จสิ้นการเดินทางทัศนศึกษาประเทศออสเตรเลีย ตั้งแต่ 17 พฤศจิกายน 2548ถึง 3 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้เขียนเล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบครับ หากมีเวลาจะสรุปประเด็นในภาพรวมมานำเสนอต่อไปครับ