After Learning Review and Formative Evaluation (3)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทบทวนชีวิต พิชิตปัญหา เตรียมพัฒนาตนเอง

After Learning Review and Formative Evaluation (3)

  ภาระกิจส่วนหนึ่งของชีวิต คือ การสอนหนังสือนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ ช่วง ๑๓.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. เป็นช่วงเวลาที่ต้องสอนนักศึกษารังสีเทคนิค หลักสูตรต่อเนื่อง ถึงเวลาจะเดินเข้าห้องสอนนักศึกษาสองกลุ่มเกิดความสับสน กลุ่มหนึ่งว่าได้ของดเพราะ "มีการสอบ" อีกกลุ่ม "ว่านัดให้มาสอน" ถกเถียงกันอยู่นาน รศ.พญ.ชลิดา เดินผ่านมา เชิญไปสอน "นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๕ กลุ่มที่ ๑๐" แทน ผมเลยย้ายห้องสอนไปสอนเด็กแพทย์ซึ่งมี ๑๒ ท่าน

  ภาควิชามอบหมายให้สอนสองเรื่องควบ คือ จริยธรรมแห่งวิชาชีพและวิชารังสีของทางเดินหายใจ เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ ๑๐ อีกเพียงสองเดือนจะต้อง "ปรับตัว กลายเป็น Extern คือ นักเรียนแพทย์ปีที่ ๖ ซึ่งทำหน้าที่คล้าย Intern สมัยก่อน"

 ALR หรือ After Learning Review (Click) เพื่อเป็นการให้นักศึกษาแพทย์ได้รู้วิธีการ " ทบทวนชีวิต พิชิตปัญหา เตรียมพัฒนาตนเอง" เป็นกลุ่มที่ สาม

 ประเด็นในวันนี้ เน้นเรื่อง ALR เพื่อพัฒนา โดยแนะนำให้เขียน Passion Plan ก่อนเป็น Extern ข้างล่างเป็นตัวอย่างที่เด็กนักศึกษา วางแผนให้กับตนเอง ครับ

 คนที่ ๑ จะพยายามหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้น และ จะพยายามสังเกตุประสบการณ์ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง

 คนที่ ๒ ฝึกฝนตนเองให้มากขึ้น ทั้งทักษะการทำงานและความรู้

 คนที่ ๓ ฝึกอดทนและพยายามหาความรู้ คิดไตร่ตรองหาเหตุผลเพื่อฝึกฝนกระบวนการคิด พัฒนาด้านอารมณ์ให้เป็นคนใจเย็น อารมณ์มั่นคง พยายามเรียนรู้ และ ฝึกปฏิบัติให้มากที่สุด

 คนที่ ๔ หาความรู้ให้กว้างขึ้น ฝึกทักษะต่างๆ ค้นหาตนเองว่าชอบด้านใดแล้วมาเรียนต่อ ทำงานในด้านนั้นอย่างมีความสุข

 คนที่ ๕ หาสิ่งที่ตนเองชอบ และมีความสุขกับงานที่ทำ

 คนที่ ๖ ตั้งใจเรียน ตั้งใจดูแลผู้ป่วย เรียนต่อเพิ่มเติม ฝึกฝนทักษะต่างๆให้มากขึ้น

 คนที่ ๗ กระตือรือร้นหาความรู้ รับผิดชอบให้มากขึ้น

 คนที่ ๘ ฝึกฝนตนเองให้มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ เพื่อที่จะได้เป็นแพทย์ที่ดีตามที่ตั้งใจไว้

 คนที่ ๙ พยายามตั้งใจเรียน อ่านหนังสือให้มากขึ้น

 คนที่ ๑๐ พัฒนาสิ่งที่ขาด คือ ความอดทน ขยันขันแข็ง

 คนที่ ๑๑ พัฒนาด้านความรู้ โดยการอ่าน และ ปฏิบัติให้มากขึ้น พัฒนาด้านจิตใจให้รู้จักควบคุมตนเอง มีเหตุผลให้มากขึ้น

 คนที่ ๑๒ เป็น intern ที่โรงพยาบาลที่ต้องการ เพิ่มพูนทักษะการทำงาน แล้วตัดสินใจเรียนต่อเฉพาะทาง

 การสอน"ให้ประเมินตนเอง ถึงพัฒนาการของตัวนักศึกษาเอง น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่อาจารย์จะบรรยายหรือยกตัวอย่างที่ห่างไกลตัวเด็ก" ผมจะลองติดตามเด็กเหล่านี้ตอนสอบลงกองซึ่งเด็กจะประเมินการสอนของอาจารย์ ว่าเด็ก "เข้าใจในสิ่งที่พยายามสื่อให้เขาหัดประเมินตนเอง" นี่เป็นอีกกิจกรรม "ที่สอนคน มากกว่าสอนหนังสือ"

JJ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)