เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (เก็บตกมาฝาก)

ช่วงบ่ายเป็นการหารือเกี่ยวกับการถอนบทเรียนของแต่ละโครงการ  
ซึ่งกระบวนการในการถอนก็ให้ตอบคำถามของแต่ละว่าโครงการดังนี้ 
 1. สามารถบ่งชี้ธงของตนเองได้ (เป้าหมาย) 
  
 2. ทุนเดิมมีอะไรบ้าง 
  
 3. เราจะทำต่อไปอย่างไร (กิจกรรม) 
  
ซึ่งงานวิจัยและพัฒนา เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน  
ด้านหนึ่งวิจัยเป็นความสามารถในการตีความ อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน 
 มีหลักฐาน อ้างอิงได้ อีกด้านหนึ่งพัฒนา และการตีความแต่ละจุดเราก็ต้องบอกได้ว่า 
แต่ละจุดมันเคลื่อนได้เพราะอะไร ทำไมมันเคลื่อนได้ ยกตัวอย่างเช่น  
เราตั้งใจจะไปเก็บดอกกุหลาบปลายทางข้างหน้า แต่เมื่อเราเดินไประหว่างทาง 
เราอาจจะเจอกับดอกไม้ชนิดอื่นเราก็อาจจะเก็บไปด้วย 
ถ้าเราจะทำกระบวนการถอดความรู้จากงานที่เราทำไป 
เราจะต้องมีสมาชิกครบ คือ คุณลิขิต คุณอำนวย คุณกิจ 
เราสามารถนั่งคุยกันได้ว่าธง 6 เดือน ผลงานคืออะไร 
 แล้วผลงานจะไปโยงความยากจนอย่างไร เราต้องมีธงใหญ่ที่ชัดเจน 
ส่วนธงย่อย แต่ละกิจกรรม เดินไปได้กี่เปอร์เซ็น 
ธง 1 กิจกรรมที่ 1 ความชัดเจนของกิจกรรมทำแล้ว ผลเกิดขึ้นแค่ไหน เช่น 
จัดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิก อาจจะทำแต่ไม่เข้าใจ ที่เขาเข้าใจเพราะอะไร 
เป็นเพราะเราใช่หรือไม่ เพราะวิธีการสื่อสารไม่ชัดเจน วิทยากรกระบวนการไม่เก่ง เป็นต้น
เราต้องหาสาเหตุให้เจอ ธงที่ 2 เช่นเขาเก็บข้อมูล ในช่วง 6 เดือน เก็บข้อมูลอะไร 
จำนวนแค่ไหน ผ่าน 6 เดือนเราได้ข้อมูลแค่ไหน ตามเป้าหมายที่เราต้องไว้หรือไม่ 
 ผลที่เกิดเป็นเพราะอะไรต้องอธิบายได้ ในกระบวนการที่เราถอนตรงนั้น
จะบอกจุดอ่อนจุดแข็งของเรา ต้องปรับปรุงตรงจุดไหน 
การถอดบทเรียนสามารถบอกว่าเราได้ความรู้อะไร สามารถปรับจุดอ่อนจุดแข็งได้ 
ทำให้มีการประเมินตัวเองตลอดเวลา เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการที่ผ่านมา 
วิธีคิดในการเก็บข้อมูลจะมีอยู่หลากหลาย เราก็จะได้บทเรียนว่า ถ้าเราจะเก็บข้อมูลครั้งต่อไป
สิ่งใดที่ควรทำสิ่งใดไม่ควรทำ การเรียนรู้คืออะไรดีก็ทำให้ดีขึ้นอะไรไม่ดีต้องแก้ต้องเปลี่ยน
 ในกระบวนการสังเคราะห์ ต้องการจัดระบบความคิดดังนี้ 
 1. จัดตามเวลา 
  
 2. จัดตามความเป็นเหตุเป็นผล 
  
 3. จัดตามประเภท 
  
 4. จัดในเชิงเปรียบเทียบ เช่น จากใหญ่ไปหาเล็ก หรือจากเล็กไปหาใหญ่ 
  
เมื่อเราได้จัดระบบความคิด ทำให้เราเรียงความคิดและสามารถเขียนและพูดได้  
เราไม่สามารถเขียนออกมาได้ เพราะเราคิดไม่เป็นระบบ เราใช้ภาษากับชาวบ้าน คือ  
ภาษาอุปมาอุปมัย ซึ่งชาวบ้านเขามีความคิดที่กระจัดกระจาย มีปัญหาเรื่องการจัดระบบข้อมูล  
ชั่งโมงบินน้อยการทำตัวนี้ให้คล่องแคล่วมันน้อยด้วย อยู่ที่โอกาสการทำบ่อย ๆ  
การคิดเก่งพูดเก่งจะเป็นโอกาสดีมาก ๆๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)