วิจัยในชั้นเรียน


การพัฒนางานระบบ e-Training ก็เหมือนกับการวิจัยในชั้นเรียน เพราะได้วางกระบวนการพัฒนา และกระบวนการวิจัย ให้ดำเนินการไปด้วยกัน ทำให้สามารถค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เขามาช่วยแก้ปัญหา ทำให้งานพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ

ประสบการ์ในการอบรม e-Training


 

    นับถึงวันนี้ ก็ประมาณ 4 เดือนแล้ว ที่ได้ดำเนินการเปิดการอบรมทางไกล ผ่านระบบ e-Training มีประสบการณ์หลายอย่าง ที่ควรจะบันทึกไว้เป็นอย่างมากมาย เพราะการดำเนินงานที่ผ่าน ได้หมกมุ่นครุ่นคิดแต่เรื่องนี้ ต่อมาก็ได้มีโอกาส พบคุย กับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งพูดคุยบโดยตรง และผ่านทางโทรศัพท์ สิ่งที่ได้คือ ข้อมูลมากมาย ถึงแม้ว่าข้อมูลนี้ จะไม่ได้เกิดจากกระบวนการที่เก็บจากเครื่องมือที่มีการสร้างอย่างถูกหลักการวิจัย แต่ก็เป็นข้อมูลที่นำมาแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์มากกว่า การเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วเอาไปเขียนรายงาน อีก 1 ปี จึงเห็นผล แต่ข้อมูลนี้ เก็บทันที ประมวลผลทันที และนำไปสู้กระบวนการแก้ปัญหา หรือกระบวนการพัฒนาทันที
   ประสบการที่ได้รับจากการเปิดอบรมทางไกล ด้วยระบบ e-Training เป็นประสบการณ์ประการหนึ่งที่นำเอากระบวนการวิจัยและพัฒนาเข้ามาใช้โดยผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะไม่รู้ตัว เพราะเหมือนกับการปฏิบัติงานตามปกติ แต่สิ่งต่อไปนี้ เป็นเพียงบางส่วนที่ได้บันทึกไว้ จากประสบการช่วงเวลาหนึ่ง ที่ได้จัดการอบรมทางไกล
 
 • จำนวนสมาชิก  ตอนนี้ มีผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก 3009 คนเพื่อเข้ารับการอบรมทางไกล  ตัวเลขนี้บอกอะไรบ้าง
     1.1 ในความเป็นจริงไม่ใช่มีผู้สมัครเข้ามาสู่ระบบ 3009 คน เพราะบางคนสมัครมากกว่า 1 ชื่อ เนื่องจากเมื่อสมัครแล้ว เข้าระบบไม่ได้ ด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ก็เลยสมัครใหม่ จำนวนคนเรียนจริงๆ จึงยึดถือตามนี้ไม่ได้
       จากข้อมูลนี้จึงต้องสะท้อนไปถึงระบบ เพราะสาเหตุที่ทำให้ผู้สมัครเข้าระบบไม่ได้ หลังจากการสมัครแล้ว เพราะระบบได้ให้เข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเพราะการเข้าไปแก้ไข ทำให้บางคนไม่ได้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง และเมื่อไม่ได้ใส่ ก็เลยเข้าระบบไม่ได้ และเป็นเพราะ เมื่อแก้ไขแล้ว บันทึก แต่ไม่เปลี่ยนไปหน้าไหน ก็เลยคิดว่า ไม่บันทึก ก็เลยกดบันทึกซ้ำอีก ผลก็คือ ไม่ได้ใส่ รหัสผ่าน
  ดังนั้น ต้องแก้ไขระบบตรงนี้ เพราะเป็นส่วนที่กระทบต่อการบอกจะนวนสมาชิกที่แท้จริง
     1.2 ตัวเลขนี้ จะมีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสมาชิดเพราะต้องการเข้าอบรม แต่เป็นสมาชิกเดิมตั้งแต่การทดลองใช้ระบบ และสมัครเมื่อเปิดการอบรมการใช้งานระบบให้กับ ศนจ. ซึ่งคาดว่า จะประมาณ 100 คนเศษ
     1.3 จำนวนสมาชิกนี้ เกิดจากกระบวนการบังคับ ว่า บุคลากร กศน. ต้องเข้ารับการอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู กศน. เช่น ครู ศรช. พนักงานราชการ เป็นต้น
 • กระบวนการอบรม จะประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
      ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหาความรู้ ผ่านระบบ e-Training  โดยการเช้าไปเรียนรู้จากสื่อ ที่จัดทำในลักษณะ Web Based
  Instruction โดยมีกระบวนการให้เรียนรู้ มีกิจกรรมฝึกปฏิบัติ และทำแบบฝึกปฏิบัติ ในระหว่างเรียน จะสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ที่เรียนร่วมกัน และติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน ผ่านทาง e-Mail และ Message (Private mail)
      ขั้นตอนที่ 2 ทำกิจกรรมต่อเนื่อง โดยผู้เข้าอบรม ที่เรียนครบทุกเนื้อหาแล้ว ครูผู้สอนจะประเมินให้ผ่าน แล้วแจ้งกลัยไปยังผู้เรียน พร้อมทั้งข้อมูลบันทึกการเข้าเรียน และให้ผู้เรียนไป Download กิจกรรมต่อเนื่องมาทำ โดยการทำกิจกรรมจะต้องบันทึกผลด้วยลายมือของตนเอง เสร็จแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชารับรองการทำกิจกรรม แล้วส่งมาที่ ศนอ.
     ขั้นตอนที่ 3 ประเมินการจบหลักสูตร โดย ศนอ. จะประเมินจากข้อมูลการเข้าเรียน และผลงานจากสมุดกิจกรรมพร้อมทั้งคำรับรองของผู้บังคับบัญชา ถ้าผ่านการประเมินก๋อนุมัติให้จบหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตร
     กระบวนการทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ พบว่า ส่วนมากจะผ่านขั้นตอนที่ 1 กันแล้ว โดยผู้ที่ผ่านขั้นตอนแรก มีประมาณมากกว่า สองพันคนแล้ว สิ่งที่เป็นปัญหาควรบันทึกไว้ก็คือ
     ประการที่ 1 ผู้เรียนหลายท่านไม่ค่อยมีเวลามาเข้าเรียน เพราะการเรียนใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากสาเหตที่สำคัญคือความเร็วของ Internet และผู้เรียนจำนวนมาก ไปเรียนจากร้าน Internet จึงมีคำถามที่น่าสนใจว่า การเรียนนั้น เป็นการเรียนอย่างตั้งใจที่จะได้รับความรู้ หรือเป็นเพียงการเข้าไปนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วคลิกเข้าไปแต่ละบท เพื่อให้ผ่านครบตามที่กำหนด เพราะจากข้อมูลบันทึกการเข้าเรียนสามารถบอกบางอย่างได้ เช่น บางบทใช้เวลาเข้าเรียนเพียงไม่นานนัก ซึ่งเรื่องนี้ คงจะต้องมีการตรวจสอบแย่างจริงจัง โดยต้องเข้าไปเรียนอย่างจริงจัง แล้วจับเวลาว่า แต่ละบท ใช้เวลาเรียนเท่าไร โดยนำเอา ความเร็วของ Internet เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ต่อจากนั้น ก็เอาเวลานี้ลองไปเปรียบเทียบ กับเวลาที่ผู้เข้าเรียน ได้เข้าเรียนจริง
     ประการที่ 2 ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบ ที่ยังหาคำตอบไม่ได้คือ เรื่องการบันทึกการเข้าเรียน ที่พบมากคือ ผู้เรียนเข้าเรียนแล้ว แต่คอมพิวเตอร์ ไม่บันทึกการเข้าเรียน มีผลตามมาคือ ผู้เรียนไม่ผ่านสักที และผู้เรียนก็ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่า บทใดที่ยังไมได้เข้าเรียน
       แนวทางการแก้ไข ครูผู้สอน คืออาจารย์แสงจันทร์ เข้าไปตรวจสอบทุกวัน ว่าใครเรียนจบแล้วบ้าง ใครยังไม่จบ และยังขาดบทใดบ้าง แจ้งกลับไปยังผู้เรียน ทำให้ปัญหานี้ลดลงอย่างมาก แต่ก็ทำให้ครูผู้สอนเสียเวลามาก เพราะมีอยู่คนเดียว ปัญหานี้จะหายไป ถ้ามีครูผู้สอนมากกว่า 1 คน ส่วนปัญหาเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ไม่บันทึก ยังไม่ทราบสาเหตุ เข้าใจว่า น่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรม ที่มีการกำหนดบันทึก ว่าให้บันทึกอบ่างไร
     ประการที่ 3 การเข้าเรียนผิดที่ เนื่องจาก ระบบการเข้าเรียน ก็เหมือนกับการอบรม คือเมื่อจบการอบรม ก็เหมือนกับหารออกจากห้องอบรม เข้าไปเรียนอีกไม่ได้ ดังนั้น จึงได้เปิดให้ผู้ที่ต้องการทบทวน หรือ สนใจ ศึกษาหาความรู้จากบทเรียนนี้ได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน แต่การเข้าไปเรียนในส่วนนี้ จะไม่ได้บันทึกการเข้าเรียน มีผู้เรียนส่วนมาก เข้าไปเรียนในส่วนนี้ แล้วแจ้งมาว่าจบแล้ว แต่เมื่อตรวจสอบ ไม่มีบันทึกการเข้าเรียน ผู้ที่เกิดปัญหานี้ จะเกิดที่จังหวัดยโสธร เนื่องจาก อาจารย์ที่ศูนย์แนะนำแก่บุคลากรในศูนย์ให้เข้าเรียนในส่วนนี้ จึงได้แก้ไขโดยเขียนรายละเอียดที่หน้า website ให้ชัดเจนขึ้น และประสานโดยตรงกับกลุ่มผู้เรียนที่ยโสธร ทางโทรศัพท์

ท่านที่สนใจ อาจจะเข้าแวะเข้าไปทดลองสมัครเป็นสมาชิก และเข้าอบรมที่ http://202.143.141237/etraining/

หมายเลขบันทึก: 113019เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2007 12:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:33 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

มีหลาย ศบอ. ที่เข้าเรียนไม่ถูกต้องและก็เข้าใจผิดว่าเรียนจบแล้ว อยากจะให้มีหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขั้นตอนการสมัครให้แต่ละ ศบอ.ทราบเพราะ ศบอ.บางแห่งคอมพิวเตอร์มีจำนวนจำกัดและอนุญาตให้ใช้ได้เป็นบางคน ฉะนั้นการรับข่าวสารข้อมูลจากเวบ ศนอ.จึงไม่ทั่วถึง และขอขอบคุณนะค่ะที่อธิบายการเข้ารียนหส้าเวบแต่ก็ต้องเข้าใจบาง ศบอ.ด้วยนะค่ะ มิใช่อะไรเสียได้เวลาที่เรียนไปแล้วสูญเปล่า ได้ความรู้แต่ไม่จบหลักสูตร..เพราะศูนย์ฯจังหวัดกำลังเช็คข้อมูลผู้ที่เรียนจบอยู่ในขณะนี้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี