พรจากในหลวงของปวงชน

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามทำความคิดจิตใจให้สงบแจ่มใส ทำ ความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น ผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกันด้วยความรักความหวังดี ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่นและมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช 2459 ทรงประดิษฐ์เป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ทรงฉายคู่กับคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยง เขียนข้อความ "ขอจงมีความสุขความเจริญ” ส่วนกรอบของส.ค.ส.เป็นภาพหน้าคนเล็ก ๆ ยิ้ม เรียงรายกันด้านละ 3 แถว รวมทั้งสิ้น 696 ใบหน้า ขณะที่พรปีใหม่ พระราชทานพรแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ให้สุขกายสบายใจ เน้นทำความเข้าใจอันดีในกันและกัน เพื่อจะได้ร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติงานของตนเอง-ประเทศชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าแบบราบรื่นและมั่นคง บรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. เนื่องในวันสิ้นปี  พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงชนชาวไทย บัดนี้ถึงวาระขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุก ๆ คนให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมปรารถนา

ความปรารถนาของแต่ละคนคงไม่แตก ต่างกันนัก คือปรารถนาสุขกาย สบายใจ ความสมบูรณ์ด้วยพลานามัยด้วยทรัพย์ ด้วยเกียรติยศ พร้อมทั้งความสงบร่มเย็น พูดถึงความสงบร่ม เย็น อาจแยกได้สองส่วนคือ ความสงบภายนอก กับความสงบภายใน ภายนอกได้แก่ ความเป็นอยู่และสภาวะแวดล้อมที่เป็นปกติ ไม่มีภัยอันตราย หรือความยุ่งยากเดือดร้อน เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือการขัดแย้ง มุ่งร้ายทำลายกัน ภายในได้แก่จิตใจที่สะอาดแจ่มใส ไม่มีกังวล ไม่มีความขุ่นเคืองขัดข้อง จิตใจที่สะอาด และสงบนี้สำคัญมาก เพราะทำให้บุคคลมีสติรู้ตัว มีวิจารณญาณเที่ยงตรงถูกต้องสามารถคิดอ่านสร้างสรรค์ สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกประโยชน์สุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สัมฤทธิผลได้

ในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลาย พยายามทำความคิดจิตใจให้สงบแจ่มใส ทำ  ความเข้าใจอันดีในกันและกันให้เกิดขึ้น ผู้ที่ทำประโยชน์เกื้อกูลกันก็ควรแสดงไมตรีตอบขอบใจกันด้วยความรักความหวังดี ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมความคิดกัน ปฏิบัติงานของตน ของชาติ ให้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่นและมั่นคงบรรลุถึงจุดประสงค์ตามที่มุ่งหมาย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสมบูรณ์ และความสำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (1)

คนไทย
IP: xxx.136.1.222
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ