LearnSquare ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ในระบบ OpenSource

LearnSquare

e-Learning HomePage

 

 

หมวดเนื้อหา
Computer & Technology
หลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Multimedia e-Book
สื่อมัตติมีเดียในรูปแบบ e-book
Educational Technology
เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
e-Learning
เทคโนโลยีการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบต่างๆ
Flash
หลักสูตรการสร้าง Multimedia Movie ด้วย Flash Technology
Graphics & Multimedia
หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก และสื่อมัลติมีเดีย
แนะนำหลักสูตร
แนะนำหลักสูตร และโครงการพัฒนา e-Learning โครงการ IT ตามพระราชดำริฯ
OpenOffice.org
แนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุด OpenOffice.org ประกอบด้วย Writer, Calc, Impress
OpenSource Software (OSS) & Freeware
เนื้อหาการใช้งานซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source & Freeware
ซอฟต์แวร์นำเสนอ
เทคนิคการสร้างสื่อนำเสนอ การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ (Presentation)
ซอฟต์แวร์คำนวณ
เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์คำนวณ (Spreadsheet) รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานในลักษณะต่างๆ
Technical School
หลักสูตรทางด้านเทคนิค และวิชาการต่างๆ
Variety School
หลักสูตรเนื้อหาหลากหลายเพื่อทุกท่าน
เทคโนโลยีเว็บและภาษา HTML
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ และการสร้างเอกสารเว็บด้วยภาษา HTML
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
เทคนิคการใช้งานซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ลักษณะต่างๆ
 
 
Powered by
egat modules/Blocks/images/upload/logo-nectec-sm.jpg modules/Blocks/images/upload/aw_nstda.jpg
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดไอทีพัฒนาชุมชนเชียงใหม่ความเห็น (0)