สถานการณ์จังหวัดสระแก้ว...ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข

ให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ดำเนินตามนโยบายรัฐบาล คือ การสร้างความสมานฉันท์ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยยึดหลักการ 3 ต้อง 2 ไม่ นอกจากนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้พร้อมนำแนวทางให้คณะกรรมการที่ปรึกษา รมต.มหาดไทย ภาคตะวันออก ทำชนบทให้น่าอยู่เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

สรุปสถานการณ์จังหวัดสระแก้ว 

  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550 นายสุเทพ อุทยาพงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว แจ้งว่า จัดเวทีประชาธิปไตยชุมชนเพื่อคนสระแก้วอยู่ดีมีสุข ครั้งที่ 1 ณ วัดวังสมบูรณ์ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

      เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัด ได้สรุปจากรายงานการประชุมในเรื่องการขับเคลื่อนโครงการอยู่ดีมีสุขของจังหวัด มียุทธศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนงบประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งจะแฝงอยู่ในรูปของกิจกรรม และโครงการต่างๆ

             เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 จังหวัดสระแก้ว ปักธงนำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อนขององค์กรเบญจภาคี เน้นการผลิตพลังงานทดแทน การฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติให้เป็นรูปธรรมแห่งแรกของประเทศ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมจังหวัดสระแก้วที่มีความสามารถทำให้เกิดองค์กรเบญจภาคีหรือความร่วมมือจาก 5 ภาค ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อ ภาคประชาชน เพื่อร่วมพลังกันแก้ไขปัญหาที่ยากอย่างมียุทธศาสตร์และยุทธวิถี บนหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกัน

 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2550 อสม.สระแก้ว กว่า 1,500 คน รวมพลจัดกิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมเต้นแอโรบิคแปรตัวอักษร อสม.รักในหลวง ครั้งแรกของไทย เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมรวมพลัง อสม.ระดับจังหวัดครั้งแรกในรอบ 10 ปี ที่สนามโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว การแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และการแข่งขันกีฬา อสม.สัมพันธ์

         

                 เมื่อวันที่ 12 มีนานคม 2550 นายศานิตย์ นาคสุขศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ศึกษาดูงานด้านความมั่นคงจังหวัดสระแก้ว และชายแดนภาคตะวันออก มีตัวแทนกองกำลังบูรพา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปภาพรวมจังหวัดสระแก้ว ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และภารกิจด้านการรักษาความมั่นคง ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก   

                  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่ดีมีสุข รับฟังความคิดเห็นส่วนราชการและองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้วที่มีจิตสาธารณะร่วมขับเคลื่อนสังคมอยู่ดีมีสุขให้เห็นเป็นรูปธรรม  ศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่ดีมีสุข โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นส่วนราชการ สื่อมวลชนและองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนการพัฒนากลไกแลtกระบวนการต่างๆ ให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาอย่างบูรณาการ นำไปสู่สังคมเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลและมีคุณธรรม สนับสนุนการจัดการความรู้ และการเผยแพร่นวัตกรรม และสนับสนุน   การพัฒนางานชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนสังคมอยู่ดีมีสุข ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว กรอบการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่ดีมีสุขส่วนกลาง และนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

                         จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งใน 33 จังหวัดที่องค์กรชุมชนจำนวนมาก มีบทบาทเด่นชัดในการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาสังคม ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งจากฐานข้อมูลของส่วนราชการ   และจากการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ดังนั้นศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์สังคมอยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นองค์กรที่ปรับมาจากศูนย์อำนวยการบริหารยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง จึงต้องการใช้กลไกการประสาน     การดำเนินงานระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจาก ทุกภาคี ที่มีจิตอาสา ร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงาน เพื่อให้จังหวัดสระแก้วมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในพื้นที่           

              นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ดำเนินตามนโยบายรัฐบาล คือ การสร้างความสมานฉันท์ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน โดยยึดหลักการ 3 ต้อง 2 ไม่ นอกจากนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ได้ พร้อมนำแนวทางให้ คณะกรรมการที่ปรึกษา รมต.มหาดไทย ภาคตะวันออก ทำชนบทให้น่าอยู่เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง           นายสมหมาย ภาษี รมว.กระทรวงการคลัง พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัดสระแก้ว ณ บ้านทดหลวง ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัด พ.ศ. 2550 โดยมีนายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ   ประกันสังคมสระแก้ว สนับสนุนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข จังหวัดสระแก้ว ในการประกอบอาชีพต่างๆ ทำให้หลายคนอาจจะละเลยสุขภาพของตนเอง เพราะทุกคนในวัยทำงานมีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง แต่หากทำงานหนักหรือละเลยการดูแล อาจทำให้ร่ากายทรุดโทรมหรือเกิดโรคขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวได้ ประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ อยุ่ดีมีสุข ของจังหวัดสระแก้ว

 

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ โรงพยาบาลชุมชนอำเภอทุกแห่ง บริการเชิงรุก โดยการนำบริการด้านการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพและความรู้ด้านการประกันตน เข้าไปให้ถึงในสถานประกอบการ เพื่อให้ ลูกจ้าง-ผู้ประกันตน ได้ทราบสิทธิประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับจากกองทุนฯ การรักษาสุขภาพตรวจป้องกันโคและการป้องกันการติดยาเสพติดต่างๆ ตลอดจนการได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ในเบื้องต้น ซึ่งทำให้นายจ้างและลูกจ้าง-ผู้ประกันตน ได้ตระหนักถึงสุขภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ งานออกมามีคุณภาพ สถานประกอบการมีกำไร ลูกจ้างมีรายได้เพิ่ม ครอบครัวก็มีความสุข นับว่าเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข ของจังหวัดสระแก้วด้วย โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคมนี้ ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ต่อ 1 สถานประกอบการ และได้รับความสนใจจากนายจ้างละสถานประกอบการเป็นอย่างมา สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว โทร. 037-425070-3 ต่อ 15 , 19

   

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างไรความเห็น (0)