โครงการคุณธรรมนำความรู้

ชุมแพ
รวมกันเราอยู่

โครงการ  คุณธรรมบูรณาวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                โดย โรงเรียนคลองบ้านระกาศ


หลักการและเหตุผล
๑  ประชากรส่วนใหญ่เป็นปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง  ปลูกผัก การทอเสื่อกระจูดโดยอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลัก
๒ นักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรจากครอบครัวและประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับอาชีพของผู้ปกครอง
๓ ทรัพยากรที่ใช้ในประกอบอาชีพหาง่าย  ราคาถูก หรือไม่ต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเลย
๔  สร้างความตระหนัก  การปฏิบัติจริง  และขยายผล เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมทางศาสนา
   ให้นักเรียนสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
๕ โรงเรียนคลองบ้านระกาศ จัดโครงการอาหารกลางวันทานฟรี นักเรียนสามารถเป็นผู้ผลิตอาหารได้มากกว่าผู้บริโภค รู้จักเลือกสรรอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นประโยชน์และรู้จักแนะนำคนอื่นได้
๖ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมขึ้นในจิตใจนักเรียน สร้างเยาวชนที่ดีอย่างถาวร ทั้งความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความอดทน ความสามัคคี ความสะอาดกายและใจ ความรักท้องถิ่น ความขยัน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
๗ การใช้ความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชาต่างๆที่ นักเรียนได้ศึกษา
   มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม
 

วัตถุประสงค์
๑   สร้างวัตถุดิบในประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนให้มีปริมาณและคุณค่าทางอาหาร ความสะอาดปลอดสารพิษอันเป็นการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
๒   ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความประหยัด อดออม  การรู้จักใช้จ่ายและฝึกตนให้เป็นผู้มีความประหยัดอดออม มีค่านิยมการเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
๓   เพื่อฝึกอาชีพพื้นฐานของท้องถิ่นให้กับนักเรียนเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงในอนาคต
๔   เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความรักความหวงแหนท้องถิ่น รู้จักอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
๕ เพื่อสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน เช่น ภาวะผู้นำ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ความสามัคคี  ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ความขยัน  อดทน  ความซื่อสัตย์ การรู้จักเลือกรับในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ความประหยัด อันเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข
๖  เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ จิตใจ ความเข้มแข็งในการเอาชนะใจตนเองมีความพอประมาณ และพอใจ
   ในสิ่งที่ตนมีอยู่
๗ เพื่อนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันได้จริง
๘ เพื่อสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยื่นอย่างแท้จริง
 

เป้าหมายของโครงการ
ด้านปริมาณ  ผู้บริหาร
    คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการนักเรียน  และนักเรียนโรงเรียนคลองบ้านระกาศ   รวมทั้งสิ้น ๗๕  คน
ด้านคุณภาพ 
    นักเรียนโรงเรียนคลองบ้านระกาศ มีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความสำคัญและคุณค่าของการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักคุณธรรมจริยธรรม และความรู้ทางวิชาการ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านอาหารกลางวัน ส่งเสริมสุขภาพการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม
     ๑  เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
     ๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
     ๓  จัดกลุ่มนักเรียนแจ้งแนวปฏิบัติแก่ครูและนักเรียน
     ๔  ปฏิบัติงานตามโครงการที่เสนอ
     ๕  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
     ๖  สรุปผลการดำเนินโครงการ
 

กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการ
กิจกรรมที่จัดขึ้นตามโครงการประกอบด้วย
 ๑ กิจกรรมสร้างชีวิตเนรมิตสุขภาพดี
 ๒ กิจกรรมรักษ์น้ำ  รักษ์ปลา  รักษาคุณภาพชีวิต
 ๓ กิจกรรมลวดสารพัดนึก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนคลองบ้านระกาศ

คำสำคัญ (Tags)#รวมกันเราอยู่

หมายเลขบันทึก: 111631, เขียน: 15 Jul 2007 @ 10:40 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 14:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)