Blogใหม่จากรองอธิการบดี ม.ข

 ต้องขอแสดงความยินดีที่ท่านผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ฐานะที่ท่านเป็น CKO ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิด Blog อย่างเป็นทางการ นอกจากท่านรองรังสรรค์รับหน้าที่รองอธิการฝ่ายพัฒนาบุคลากร ท่านยังรักษาการในตำแหนงผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ ของจังหวัดต่างๆอีกหลายแห่ง

 เรียนเชิญเข้าไป "สื่อสารกับท่านได้ใน http://gotoknow.org/porsonal " ได้เลยครับ

JJ