สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หรือเรียกกันย่อๆ ว่า ส.ท.ท. มีฐานะเป็นสมาคม ที่เป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  สมาชิกของสมาคมนี้จะประกอบด้วย บรรดาเทศบาลทั้งหลายที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ซึ่งในระยะแรก เมื่อมีจำนวนเทศบาลไม่มากนัก สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ก็ยังอิงอยู่กับการบริหารงานของกรมการปกครอง และมีคณะกรรมาธิการบริหาร 1  ชุด ทำหน้าที่บริหารงานของสมาคม ต่อมาเมื่อมีการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศจำนวน 980 แห่งขึ้นเป็นเทศบาล ทำให้จำนวนเทศบาลเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีอันเนื่องมาจากการยกฐานะ องค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นเป็นเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของสมาคมมีประสิทธิภาพ สนองตอบต่อความต้องการของสมาชิกสมาคมได้มากขึ้น จึงมีการแก้ไขข้อบังคับของสมาคมใหม่ โดยแบ่งการบริหารสมาคมในลักษณะของการกระจายอำนาจมากขึ้น โดยกำหนดให้มีกรรมการบริหารสมาคมเป็น 3 ระดับ คือ

                1. สันนิบาตเทศบาลจังหวัด... ให้จัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด โดยมีสมาชิกประกอบด้วยเทศบาลในจังหวัดนั้นๆมีคณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลจังหวัดดังนี้

                                1.1 ประธานจังหวัด (นายกเทศมนตรีในจังหวัดนั้นๆเลือกกันเองเป็นประธาน) 1 คน

                                1.2 คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ประกอบด้วย

                                                ( 1 ) นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลในจังหวัด เป็น กรรมการ

                                                ( 2 ) ปลัดเทศบาลทุกเทศบาลในจังหวัด เป็น กรรมการ

                                1.3 เลขานุการ (ให้ปลัดเทศบาลที่นายกเทศมนตรีได้รับเลือกเป็นประธานจังหวัด เป็นเลขานุการโดยตำแหน่ง)

                หน้าที่ของสันนิบาตเทศบาลจังหวัด กำหนดไว้สั้นๆว่า มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในระดับจังหวัดและตามที่ได้รับมอบหมายจากสันนิบาตเทศบาลภาค

                2. สันนิบาตเทศบาลภาค มีทั้งหมด 5 ภาค ตามการแบ่งของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาชิกประกอบด้วย เทศบาลที่อยู่ในภาคนั้นๆ มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

                                2.1 ประธานภาค (ประธานจังหวัด ในภาคนั้นๆคัดเลือกกันเอง)   1 คน

                                2.2 คณะกรรมการบริหารสันนิบาตเทศบาลภาค ประกอบด้วย

                                                ( 1 ) ผู้แทนซึ่งเป็นประธานจังหวัด จังหวัดละ 1 คน

                                                ( 2 ) ผู้แทนซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี จังหวัดละ 1 คน

                                                ( 3 ) ผู้แทนซึ่งเป็นปละเทศบาล จังหวัดละ 1 คน

                                2.3 เลขานุการภาค (ปลัดเทศบาลในเทศบาลที่นายกเทศมนตรีได้รับเลือกเป็นประธานภาค)

                หน้าที่ของสันนิบาตเทศบาลภาค กำหนดไว้สั้นๆว่า มีหน้าที่ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในระดับภาคและตามที่ได้รับมอบหมายจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

                3. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มีเพียง 1 แห่ง มีคณะกรรมการบริหาร ซึ่งใช้ชื่อเรียกว่า คณะกรรมาธิการบริหาร ประกอบด้วย

                                3.1 นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ประธานจาก 5 ภาคคัดเลือกกันเอง) 1 คน

                                3.2 อุปนายกสมาคม (จากประธานภาคทั้ง 5 ภาค) จำนวน 5 คน

                                3.3 คณะกรรมาธิการบริหารที่เป็นสมาชิกสามัญ จำนวน 55 คน ประกอบด้วย

                                                ( 1 ) ผู้แทนซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีภาคละ 8 คน รวม 40 คน

                                                ( 2 ) ผู้แทนซึ่งเป็นปลัดเทศบาลภาคละ 3 คน รวม 15 คน

                                3.4 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย จำนวน 1 คน

                                3.5 ผู้แทนกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คน

                                3.6 เลขาธิการ จำนวน 1 คน

                                เลขาธิการของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มาจากการสรรหาของคณะกรรมาธิการบริหาร  โดยทำสัญญาว่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 4 ปี

            สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะมีรายได้หลักๆ มาจาก

1.      ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย รายละ 1,000 บาท

2.      ค่าบำรุงสมาคม ซึ่งเทศบาลที่เป็นสมาชิก ต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนสมาคมฯตามข้อบังคับกำหนดไว้ว่า ในอัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับจริงในปีที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดและเงินอุดหนุนทุกประเภท แต่สูงสุดไม่เกิน เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท