รับฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

รายได้ส่วนหนึ่ง นำไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์)

โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคล
(Human Resource Capacity Development)

หลักการเหตุผล


     การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เกิดการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่จำเป็นหลักสำคัญคือการพัฒนาคนหรือพนักงานในองค์กรนั้นให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์หรือมีจิตสำนึกที่ดีกับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน มีความรักและผูกพันธ์ทั้งกายและจิตใจ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านชีวิตส่วนตนและโลกแห่งการทำงาน จึงจำเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดทัศนคติต่อนักงานกับการรักและผูกพันองค์กร พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพจึงจะนำไปสู่ผลสำเร็จและเป้าหมายขององค์กร

1. กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์

วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างความเข้าใจกับพนักงานในวิถีชีวิตการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กรและเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเอง

2. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร

3. เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดความพึ่งพอใจ ความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการทำงาน


ขอบเขต/เนื้อหา


v ชีวิตและความหวัง

v ความคาดหวังต่อองค์กร

v ปัจจัยต่อการพัฒนาองค์กร

v ทัศนคติต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน

v ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม

v เป้าหมายการทำงานสู่เป้าหมายขององค์กร

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน รุ่นละ 50-80 คน

งบประมาณ -(เฉพาะค่าวิทยากรและอุปกรณ์กิจกรรม = 25,000 บาทวิทยากร 3 - 5 คน)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดทัศคติที่ดีมุนมองที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

- เกิดความรักในองค์กร

- การทำงานอย่างมีความสุข

- การทำงานเป็นทีม


2. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อชีวิตพนักงาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพและเกิดความมุงมั่นในการทำงานเพื่อความสำเร็จของชีวิต

2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ

ขอบเขต / เนื้อหา


v ชีวิตนี้มีความหวัง
v ทางสู่ความหวัง
v ปัญหาชีวิตกับการแก้ไข
v การปรึกษาหารือ
v ความคาดหวังและข้อคิด 30 ประการ
v การวางแผนชีวิตและการทำงาน


ระยะเวลา 1 วัน ( 6 ช.ม)

กลุ่มเป้าหมาย พนักงาน รุ่นละ 50-80 คน

งบประมาณ โดยประมาณรุ่นละ 15,000 บาท (เฉพาะ ค่าวิทยากรและอุปกรณ์ วิทยากร 3 คน)ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- เกิดทัศคติที่ดีมุนมองที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร

- เกิดความรักในองค์กร

- การทำงานอย่างมีความสุข

- การทำงานเป็นทีม


(กำหนดการ/เนื้อหาหลักสูตรและรายละเอียดอื่น ๆ กำหนดร่วมกันกับบริษัทฯ)

รายได้ส่วนหนึ่ง นำไปสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน (องค์กรสาธารณประโยชน์)

สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน(องค์กรสาธารณประโยชน์) 50/457 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า 2  ซอยวนิมิตใหม่ 1 ถนนนิมิตใหม่

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรสาร 0-2915-6227 โทรศัพท์ 0-6687-0902 ,email :
[email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)