ครูแต้วเมืองคอน
นาง มนัสชนก มีด้วง จันทิภักดิ์

การจัดการความรู้สู่ชุมชนอินทรีย์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าไร่


การพัฒนาชุมชนตามวิถีชีวิตและทุนทางสังคมบ้านไร่บน

วันที่  26  มิถุนายน  2550

 เวทีที่  1.  เวทีเสวนาชุมชนบ้านไร่บน  หมู่ที่  2  ตำบลท่าไร่  ณ  ศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่่

    ครูแต้วเมืองคอน  ครูอาสมัครฯ  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมืองชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน  โดยใช้  (KM )  เป็นเครื่องมือ  บอกว่า  ที่นัดให้สมาชิกชุมชนบ้านไร่บน มาเพื่อร่วมกันวางแผนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชนบ้านไร่บนให้ พัฒนาไปสู่การอยู่ดี  มีสุขอย่างสมบูรณ์และยั่งยืน

     สิบเอกสมพงษ์  นาคสาคร  พัฒนาการอำเภอ ทำหน้าที่เป็นวิทยากร กระบวนการกระตุ้นให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้โดยได้เกริ่นนำ แหล่งเงินทุนที่มีอยู่ชุมชนบ้านไร่บนว่ามีหลายกองทุนด้วยกันที่สามารถ ฟื้นฟูให้เข้มแข็งขึ้นมาและนำมาใช้หมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ได้ในทุก ๆ ด้านของชุมชนไร่บน
 
    นายพรรษา  ดาษนิกรเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนองค์การ บริหารส่วน  ตำบล ท่าไร่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสกัดความรู้ของสมาชิก โดยให้คิดถึง ทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้วทำอยู่แล้วในวิถีชีวิตของชุมชน บ้านไร่บนให้ สมาชิกแบ่งกลุ่มออกเป็น  3  กลุ่ม  และสมาชิกแต่ละ กลุ่มร่วมคิด ร่วมกันเสนอ สิ่งได้ทำอยู่ในครัว เรือนของตนเองว่า ทำ อะไรบ้างที่ทำให้   เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว  และลดรายจ่าย ได้ด้วย วิธี ใดบ้าง  และออมกัน อย่างไร โดยให้เวลาคิดประมาณ  20  นาที   พร้อม ทั้งให้บันทึกเพื่อให้ ตัวแทนกลุ่มนำเสนอด้วย    กลุ่มที่  1  นำเสนอโดย  นางจิราภรณ์  ปรีดาศักดิ์บอกว่า  สมาชิกใน กลุ่มช่วยกันคิดวิธีการลดรายจ่ายได้หลายเรื่องด้วยกัน
    -ลดอบายมุขทุกชนิด  เช่นเหล้า  บุหรี  หวย
    -ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์
    -ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
    -ลดการใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลง
    -หาอาหารจากแหล่งธรรมชาติทั้งปลา ปู กุ้ง หอย รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ
ส่วนเรื่องการเพิ่มรายได้ของกลุ่มที่ได้รวมกันเสนอพอสรุปได้ดังนี้
    -ทำอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
    -ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเหลือจากกินก็นำไปขาย
    -สัตว์  เช่นวัว  ปลา ไว้กินเหลือจากินขาย
และการออมของกลุ่มที่  1
    -ฝากออมทรัพย์
    -เล่นแชร์
    -ใส่กระปุกออมสิน
    -ฝากธนาคาร


กลุ่มที่  2  นำเสนอโดย  คุณมานะ  จันทร์สังข์สา  
-ลดอบายมุขทุกชนิด  เช่นเหล้า  บุหรี  หวย
-ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์
-ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
-ลดการใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลง
-ทำปุ๋ยหมักใช้เอง
-ปลูกผักไว้กินเอง
ส่วนการเพิ่มรายได้ของกลุ่มนี้    
    -ทำอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
    -ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเหลือจากกินก็นำไปขาย
    -สัตว์  เช่นวัว  ปลา ไว้กินเหลือจากินขาย
    -ทำนาข้าวไว้กินเหลือจากกินขาย
    -ค้าขาย
และการออมของกลุ่มที่  2
    -ฝากออมทรัพย์
    -เล่นแชร์
    -ใส่กระปุกออมสิ 

  ดิฉันครูอาสมัครศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียน อำเภอเมือง ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมเรื่องของการปลูกพืชผักว่า ควรจะ เลือกปลูกพืชผักให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในบ้างช่วง ด้วยจะทำให้ขายได้ราคาสูงขึ้น

กลุ่มที่  3  นำเสนอโดย  คุณวิเชียร  เลขะแมนบอกว่า  ทุกคนในกลุ่มได้ช่วยกันคิดออกมาได้เหมือน ๆกับกลุ่มที่  1 และ 2  
ลดรายจ่ายได้หลายเรื่องด้วยกัน
    -ลดอบายมุขทุกชนิด  เช่นเหล้า  บุหรี  หวย
    -ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์
    -ประหยัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ
    -ลดการใช้โทรศัพท์มือถือให้น้อยลง
    -หาอาหารจากแหล่งธรรมชาติทั้งปลา ปู กุ้ง หอย รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ
ส่วนเรื่องการเพิ่มรายได้ของกลุ่มที่ได้รวมกันเสนอพอสรุปได้ดังนี้
    -ทำอาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป
    -ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเหลือจากกินก็นำไปขาย
    -สัตว์  เช่นวัว  ปลา ไว้กินเหลือจากินขาย
และการออมของกลุ่มที่  3
    -ฝากออมทรัพย์
    -เล่นแชร์
    -ใส่กระปุกออมสิน
    -ฝากธนาคาร

    คุณวิเชียร  เลขะแมน  เน้นเรื่องการทำปุ๋ยหมักใช้เองว่า เป็นสิ่งที่ ี่ดีมาก สำหรับผู้ที่ปลูกพืชผักชุมชนบ้านไร่บน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ หลายเรื่อง  อันดับแรกลดต้นทุนในการผลิตจาก ที่ซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ ในราคาที่แพง  อีกประเด็นจะช่วยฟื้นฟูหน้าดินให้สมบูรณ์และยังส่งผล ต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนเพราะการใช้ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมีลด สารพิษลงได้มากทีเดียว

    ครูสุธาสินี  เลขะจิตร  ครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบางจาก ให้แนว คิดว่า  ให้ยึดปรัชญาพอเพียง  คือ ความพอประมาณ   ความมีเหตุ  มีผล  จึงจะทำให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันได้และได้ฝากการบ้าน ให้สมาชิกไป ทำในสิ่งที่คิดว่าทำได้ทันทีและให้ ฝึกคิดวางแผนชีวิตของตนเอง ครอบครัวและให้ฝึกตั้งเป้าของสิ่งได้คิดในวันนี้ว่าจะทำอย่างไรให้ครอบ ครัวมีศักยภาพยิ่งขึ้นแล้วนำมาเล่ากันในเวทีที่  2  วันที่  12  กรกฎาคม  2550

    ปิดการประชุมโดยผู้ใหญ่มณี  ท่านบอกว่าให้ทุกคน อยู่อย่างพอเพียง ก็สามารถมีความสุขได้และถือโอกาสปิดการประชุมในวันนี้

หมายเลขบันทึก: 109102เขียนเมื่อ 6 กรกฎาคม 2007 13:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 19:20 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี