เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2550  ได้จัดเสวนาโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  (ศูนย์เครือข่าย  ณ  แปลง  1  ตำบล  1  ฟาร์ม)  หมู่ที่  4  ตำบลสาคู  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ฯ 
  เริ่มต้นเวลา  13.00 น.  ชาวบ้านได้พูดคุยกันในเรื่องการเพาะเห็ดภูฐาน  ซึ่ง  นายวิระวงศ์  หล่อพันธ์  หมู่ที่  1  ต.สาคู อ.พระแสง  จ.สฎ.  ได้เล่าถึงประสบการณ์ของการเพาะเห็ดว่าทำอย่างไร  ซึ่งมีเกษตรกรที่เคยทำ นายพิรุฬ  รัตนา  ได้กล่าวเสริมและมีดิฉันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ค่อยเสริมจากประสบการณ์ที่พบเห็น  และได้ศึกษาการทำโรงเพาะและการเพาะจากจุดเรียนรู้  ซึ่งจากการสังเกตุพฤติกรรมเกษตรกรมีผู้สนใจจะเพาะเห็ดมาก  แต่มีข้อแม้ในการหาปัจจัยการผลิต