คนคอเดียวกัน “ลปรร”(๑)


            การที่มาสอนในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร “นับเป็นโชคและวาสนา” แต่การที่ได้มีโอกาสได้ “ลปรร” กับคนคอเดียวกัน คือ “ทีมงานคุณภาพ ที่บูรณาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัย โดยใช้การจัดการความรู้ที่ทำจนเป็นนิสัยยิ่งถือว่าได้รับโชคและวาสนาซ้ำสอง”


            หลังที่สอนนิสิตเป็นที่เรียบร้อยโดยให้นิสิต Feedback หรือ ALR ผมได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการไปสัมมนา UKM ครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ ทีมงานที่ให้ผมเข้าร่วมเตรียมงานด้วย ประกอบด้วย “คนถูกคอ” เช่น ผศ.ดร.วิบูลย์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รศ.มาลินี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ รศ.เทียมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนฯ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ สมลักษณ์ ( BEEMAN) คณะวิทยาศาสตร์ คุณบอย เลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ 


            ทีมงาน ม.นเรศวร นอกจากเตรียมการวางตัว “ผู้ที่มีประสบการณ์ จริง และ ตรง เพื่อไป ลปรร” ในการประชุม UKM ในวันที่ ๖ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๔๙ ท่านรองอธิการบดี วิบูลย์ ยังได้เตรียมการที่จะไปศึกษา “เส้นทางสู่อินโดจีน ที่เรียกว่า East West Corridor” โดยจะพาทีมงานไปดูเส้นทางสู่อินโดจีนที่มุกดาหาร และ จะข้ามไปแขวง “สวรรค์ ณ เขต” เพื่อสัมผัสเส้นทางที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ ของ ม.นเรศวร สู่ประเทศลาว และ เวียตนามในอนาคต เข้าร่วมประชุมแล้วเป็นปลื้มครับที่ ทีม ม.น มีวิสัยทัศน์ที่จะใช้การประชุม UKM แล้วสามารถเชื่อมต่อภารกิจอื่นๆของมหาวิทยาลัยอีกด้วย


JJ