เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน) (4)

ถอดบทเรียน 6 เดือน

Learning Organizational

Dr.Perter M.Senge ศาตราจารย์แห่ง MIT Sloan School of Management “Mr. Learning Organization”

องค์ประกอบที่สำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. ภาวะผู้นำ (Leadership) จะต้องมีการพัฒนาภาวะผู้นำให้เกิดแก่คนทำงานในทุก ๆ ระดับ

 2. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)

 3. การคิดและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)

วินัย (Disciplines) 5 ประการของการเรียนรู้

  1. ทักษะในการพัฒนาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย (Personal Mastery)

“การเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถส่วนบุคคล (Personal Capacity) ทำให้บุคคลนั้นๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ (Result) ที่ต้องการ รวมทั้งสามารถทำให้องค์กรมีบรรยากาศที่ส่งเสริมให้สมาชิกขององค์กรพัฒนาตนเองเพื่อทำให้เป้าหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Purpose) ที่ตนต้องการบรรลุ”

  1. โลกทัศน์ (Mental Models)

 

“ภาพสมมุติฐาน หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเรา บุคคลอื่น และความเป็นไปของโลกที่ฝังลึกอยู่ในใจเรา Mental Models จะคอยกรองสิ่งที่เราเห็นในทำนองเดียวกับกระจกเงาที่อาจจะสะท้อนภาพให้เกิดความบิดเบือนไปจากเดิม”

  1. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision Building)

 

“การสร้างสำนึกของความมุ่งมั่นของกลุ่มด้วยการร่วมพัฒนาภาพอนาคตที่กลุ่มต้องการ จนได้ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจน และเป็นภาพเดียวกันของทุกๆคน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักการ (Principle) และวิธีปฏิบัติ (Guiding Practice) ที่จะนำกลุ่มให้บรรลุอนาคตดังกล่าว”

  1. การเรียนรู้ของทีม (Team Learning)

 

“กระบวนการที่ทำให้กลุ่มพัฒนาภูมิปัญญา (Inteligence) และความสามารถ (Ability) ของกลุ่มให้เกิดขึ้นมากกว่าผลรวมของภูมิปัญญาและความสามารถของสมาชิกแต่ละคน Team Learning ทำให้ความสามารถของกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน เพราะเป็นกระบวนการประสานและพัฒนาความสามารถของทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สมาชิกของทีมต้องการอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงเกิดการเสริมแรงซึ่งกันและกันในกลุ่ม”

  1. การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 

“วิธีการคิดและภาษาที่ใช้อธิบายและทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมของระบบ Systems Thinking ช่วยให้ทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยให้การกระทำต่างๆ สอดคล้องกับกระบวนการทางธรรมชาติและเศรษฐกิจ”

ตัวอย่างองค์กรธุรกิจและหน่วยงานราชการในประเทศไทยที่มีการใช้ KM ได้แก่

  • บริษัท TOT ได้ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ ว่าบริษัทของตนเองจะเป็นบริษัทแห่งการเรียนรู้

  • สคส.  Model ปลาทู และตลาดนัดความรู้ ประกอบด้วย ส่วนหัว คือ มองว่าเราจะไปทางไหน ส่วนลำตัว “หัวใจ” เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่วนหาง การสร้างคลังความรู้

ตลาดนัดความรู้ ความหมายคือ

ตลาดนัด ประกอบด้วย ผู้ซื้อ ผู้ขาย สินค้า และสถานที่

ความรู้ ความรู้จากการปฏิบัติที่เห็นส่งผลแล้ว

การแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อทำกระบวนการสกัดความรู้จากเรื่องเล่า ซึ่งในแต่ละกลุ่มย่อยประกอบด้วย คุณอำนวย คุณกิจ คุณสังเกต และคุณบันทึก ซึ่งในการสกัดความรู้ได้ เราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวละครจะต้องชัดว่าเขาเล่นบทอะไร ยกตัวอย่างเช่น การที่เราจะสร้างหนัง 1 หนึ่ง เราก็จะต้องรู้ว่าจะสร้างหนังแนวไหน ใครเป็นผู้กำกับ ใครเป็นนักแสดง ใครเป็นนางเอก พระเอก ตัวร้าย (นักแสดงคนนี้เขาถนัดในบทบาทใด ไม่ใช่ว่าเห็นใครผ่านไปผ่านมาก็ให้แสดงไปหมด ก็ทำให้ผลที่ออกไม่ดีเท่าที่ควร)

   ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราทราบประวัติความมาของ MK ว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ หลังจากนั้นก็เป็นพัก เพื่อรับประทานอาหารว่าง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)