หลวงพ่อปัญญา : วัตถุมงคล ไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้า!!!


วัตถุมงคลนั้นไม่มีในมงคล ๓๘ ของพระพุทธเจ้า ไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นวัตถุว่าเป็นมงคล มีแต่เรื่องการไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่เป็นอัปมงคล
 วัตถุมงคล ไม่มีในมงคลของพระพุทธเจ้า!!!

            เดี๋ยวนี้พุทธบริษัทเราไม่เข้าใจในเรื่องวัตถุนี้  จึงได้เข้าใจไปนับถือในรูปขลัง  รูปศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ นานา  แม้ว่าการนับถือนั้นจะทำให้ตนสบายใจ  แต่เป็นความสบายใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราว  ไม่เป็นความสบายใจที่เด็ดขาดตายตัว  ไม่เหมือนกับเอาธรรมะมาใช้แก้ปัญหา  แต่ว่าที่ได้กระทำกันอยู่ทั่วๆ ไปนั้น  ก็เพราะว่าไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามความเป็นจริง  ไม่มีใครพูดให้เราฟังว่าความจริงนั้นควรจะเป็นอย่างไร  เราเชื่อและทำตามกันมาตามที่เขาว่า  เขาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้  รับมาตั้งแต่เป็นเด็ก  เช่นรับนับถือมาว่าพระพุทธรูปองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้  ในรูปต่างๆ  เล่าลือกันถึงอภินิหารแปลกๆ ซึ่งคนโบราณเขามีความเข้าใจอย่างนั้น  แล้วก็ถือตามกันมาในรูปอย่างนั้น  ไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้  แต่ไปถึงสิ่งที่เป็นวัตถุ  จนมีคำพูดกันในสมัยนี้ว่า “วัตถุมงคล

            วัตถุมงคลนั้นไม่มีในมงคล ๓๘ ของพระพุทธเจ้า  ไม่มีสิ่งอะไรที่เป็นวัตถุว่าเป็นมงคล  มีแต่เรื่องการไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่เป็นอัปมงคล  และมีเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมเท่านั้นที่ชื่อว่าเป็นมงคล  ไม่มีสิ่งวัตถุอันใดที่เป็นมงคลเลยตามหลักพระพุทธศาสนา  เช่นเราจะถือว่าใบไม้นั้นเป็นมงคล  หญ้านี้เป็นมงคล  หรือว่าอะไรๆ ที่เป็นมงคลตามที่เราเข้าใจกันอยู่นั้น  มันเป็นมงคลภายนอกพระพุทธศาสนา  ไม่ใช่มงคลตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

              มงคลในพระพุทธศาสนานั้นมีความหมายว่า  เหตุอันให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต  ก็เหตุอันให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของเรานั้น  ย่อมเป็นเหตุภายในไม่ใช่เหตุภายนอก  เหตุภายในก็คือการปรับปรุงจิตใจของเราให้เข้าทางธรรมะให้ได้  ใช้หลักธรรมะเป็นแนวทางชีวิต  จะปฏิบัติอะไรก็ให้เรียกว่าปฏิบัติตรงตามแนวธรรมะ  นั้นแหละเป็นอุดมมงคล  เป็นมงคลสูงสุดตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

            วัตถุที่เป็นมงคลนั้น  หาเป็นมงคลที่แท้จริงไม่  เป็นเรื่องหลอกตัวเราเท่านั้นเอง  คือหลอกให้หลงให้เพลินไปกับวัตถุนั้นชั่วครั้งชั่วคราว  ตราบเท่าที่เรายังมีอวิชชา  คือความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องนั้นตามที่เป็นจริง  เราก็หลงใหลเรื่อยไป  มัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเรื่อยไปไม่รู้จักจบจักสิ้น  ไม่ช่วยตัวเองในการปฏิบัติ  แต่ไปนึกว่าวัตถุนั้นจะช่วยตนให้พ้นจากภัยจากอันตรายด้วยประการต่างๆ อันนี้คือความหลงผิด  ไม่ตรงกับคำสอนในทางพระพุทธศาสนา

            และในสมัยนี้กำลังมีมากขึ้นแพร่หลายขึ้น  ในการที่จะจูงคนเหล่านั้นให้เอาวัตถุเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่ง  ยึดมั่นถือมั่นในวัตถุนั้นว่า  ช่วยตนให้พ้นภัยอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นต้น  อันนี้คือการไม่ถูกต้อง  แต่ว่าทำกันอยู่มาก  เพราะอะไร  เพราะว่าเป็นทางเจริญแห่งลาภสักการะ  เป็นทางได้มาแห่งวัตถุอีกเหมือนกัน  วัตถุที่ได้มานั้นก็คือเงินทองนั่นเอง  เงินได้มาจากวัตถุก็เอาไปสร้างวัตถุต่อไป  คนก็ติดในวัตถุต่อไป  ไม่ได้เข้าถึงธรรมะอันเป็นตัวการปฏิบัติซึ่งเป็นเนื้อแท้ของพระรัตนตรัย  เราก็ติดอยู่แต่เพียงวัตถุ

            ในสมัยนี้  ควรจะได้มีการแกะเอาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นออกไปเสียบ้าง  เพื่อจะได้เข้าถึงตัวธรรมะอันเป็นตัวข้อปฏิบัติ  จึงได้พูดกับญาติโยมให้เข้าใจในความหมายของสิ่งเหล่านี้  เพื่อจะให้เราได้รู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์  คือใช้เพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เราได้นึกถึงคุณธรรมต่อไป  ไม่ใช่เอาวัตถุนั้นเป็นสรณะอย่างแท้จริง  เช่น พระพุทธรูปต่างๆ ที่เขาทำให้นั้น  เราก็ถือแต่เพียงว่าเป็นวัตถุเตือนใจให้เราได้นึกถึงคุณความดีของท่านแล้วเราได้เอาความดีนั้นมาใส่ไว้ในใจของเรา  การเอาคุณงามความดีมาใส่ไว้ในใจนั้นแหละ  เราสร้างพระพุทธขึ้นในใจ  สร้างพระธรรมขึ้นไว้ในใจ  สร้างพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นไว้ในใจของเรา

            เมื่อเราสร้างสิ่งนี้ขึ้นไว้ในใจของเรา  ใจเราก็เป็นพระ  ใจเราเป็นพระเราก็สบาย  ไม่มีปัญหาหรือความทุกข์ความเดือนร้อน  อันเกิดขึ้นจากความหลงผิดเข้าใจผิดด้วยประการต่างๆ  และเราจะไม่ถูกใครชักจูงไปในทางเสื่อมทางเสีย  หรือจะหลอกจะต้มเราด้วยเรื่องอะไรต่างๆ ได้  เพราะเราไม่ได้สนใจในสิ่งที่เป็นวัตถุเหล่านั้น  เราสนใจในแง่ของธรรมะ  เมื่อเราสนใจในแง่ของธรรมะ  วัตถุนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีค่าอะไรมากเกินไป  แต่เราถือว่าหลักธรรมคำสอน  การปฏิบัติตามหลักคำสอนนั้นแหละเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงสุดสำหรับชีวิตของเรา  ถ้าเราจะถือว่าเป็นมงคลก็หมายความว่าหลักธรรมะหรือข้อปฏิบัตินั้นแหละเป็นมงคลสำหรับตัวเรา  จะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญด้วยประการต่างๆ ไม่ใช่เพียงวัตถุนั้นอย่างเดียว  วัตถุนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบนิดหน่อย  เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจ  ให้เราได้นึกถึงข้อปฏิบัติและเราจะได้ปฏิบัติในสิ่งนั้นต่อไปเท่านั้นเอง  อันนี้เป็นเรื่องที่ควรรู้จะได้เข้าใจไว้

            ถ้าเราได้เข้าใจในรูปอย่างนี้แล้ว  เราจะมีพระพุทธรูปไว้ในบ้านก็ไม่เป็นไร  และไม่ต้องหาว่าเป็นของเก่าแก่อย่างนั้นอย่างนี้  หรือไม่จำเป็นจะต้องหาว่าสมัยนั้นสมัยนี้  หรือว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องไปปลุกเสกให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  เพราะเราถือแต่เพียงว่าเป็นภาพเตือนใจให้เราได้นึกถึงพระธรรมเท่านั้นเอง  เมื่อเป็นรูปที่เตือนใจได้ก็เป็นใช้ได้  เพราะเป็นเรื่องสมมติขึ้น  สมมติว่านี้เป็นรูปแทนคุณความดีของพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้  ไม่ใช่แทนองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนัง  เพราะว่าพระคุณนั้นเป็นนามธรรม  ไม่ใช่สิ่งที่จะหยิบด้วยมือหรือดูด้วยตาได้  แต่เป็นสิ่งที่เราจะสัมผัสได้ด้วยใจ  เราจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ด้วยจิตใจของเรา  วัตถุนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องเตือนใจกันลืมให้เราได้เห็นด้วยตา  แล้วเราจะได้นึกถึงไม่หลงไม่ลืมในสิ่งเหล่านั้น  ถ้าเป็นเป็นผู้นับถือพระพุทธรูปถูกแบบ  เราจะไม่สนใจเรื่องความเก่า  ไม่สนใจเรื่องความใหม่ของวัตถุนั้น  เพราะเราสนใจแต่เพียงว่า  เป็นวัตถุสำหรับเตือนใจ  ให้เราได้นึกถึงพระธรรมคำสอน  ให้เราได้สำนึกในความเป็นพุทธบริษัท  แล้วจะได้ปฏิบัติตนตามคำสอนเท่านั้น...

(เรียบเรียงจากส่วนหนึ่งของปาฐกถาธรรม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐)

คัดลอกจากหนังสือพิมพ์รายเดือน "ธรรมลีลา"

ฉบับที่ 79 มิถุนายน 2550

คอลัมน์ ธรรมะกับชีวิตประจำวัน

หน้า 28

 

            
หมายเลขบันทึก: 107406เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2007 00:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 10:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (18)

สวัสดีครับท่านPธรรมาวุธ    

มานำของดีไปครับ  ขอบคุณครับ  http://gotoknow.org/blog/mrschuai/107076

P
 • โหเร็วมากเลยพี่  ผมยังตรวจทานไม่เสร็จเลยครับ
 • แต่ก็ยินดีครับ  เจ้าหมีจอมขยัน...จอมอึด

ธรรมะสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณธรรมาวุธ

วัตถุมงคล ไม่มีในมงคล 38 ประการของพระพุทธเจ้า มีแต่เรื่องการไม่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นที่เป็นอัปมงคล...อ่านแล้วยิ้มเพราะถูกใจยิ่งนัก...และที่อยากทราบคือการปฏิบัติธรรมควรปฏิบัติในที่ๆเหมาะสมด้วยหรือเปล่าคะ ?...รัฐสภานี่เหมาะมั้ยคะ ?

เอาบะหมี่จานร้อนมาเสริฟถึงบ้านแต่เช้าเลยค่ะ ฮี่ ฮี่ ฮี่...

สวัสดีครับน้องบ่าว

 • ขอบคุณ "อย่างแรง"
 • เอาอีก
 • เอาเหลย
 • รออ่านต่อครับ

  ตื่น ตื่น   แขกมาเต็มบ้านแล้ว  เสียหายหมดเดี๋ยวโดนไล่ออกจากบ้านหรอก

 

P

เบิร์ด

 • สวัสดีครับคุณเบิร์ด
 • บะหมี่คุณเบิร์ดเล่นเอาปากพองเลยครับ
 • แต่อร่อยจริงๆ
 • ที่ไหนก็ปฏิบัติธรรมได้ครับ  ในโลงก็ปฏิบัติได้นะครับ 5555
 • ยิ่งในรัฐสภานี่ยิ่งน่าปฏิบัตินัก  เพราะมีอารมณ์หลากหลายมากระทบให้เราเห็นชัด
 • ก็อยู่ที่ทั่นทั้งหลายจะ(มีปัญญา)ทำกันหรือเปล่า  เท่านั้นเองครับ
 • ขอบคุณครับ
P

Handy

 • สวัสดีครับพี่บ่าว
 • เห็นพี่บ่าวชอบผมก็ค่อยมีกำลังใจหน่อยครับ
 • แล้วจะจัดหามาให้อีกเรื่อยๆ ครับ
 • เดินทางบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองและคนขับด้วยนะครับ 5555
ธรรมะสวัสดีครับ
P
สวัสดีครับพ่อกามนิตหนุ่ม
ท่านช่างไปไวมาไวเหลือเกิน
ขอบคุณที่ปลุกครับ (รู้ได้ไงว่ายังไม่ตื่นที)
ห้าวๆๆๆๆๆ 

สวัสดีค่ะ..คุณธรรมาวุธ

 • เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันเชียว
 • ที่บ้านแหวว มีพระเยอะมากค่ะ เพราะมีหลวงพ่อหลายๆวัด ให้คุณแม่มา
 • แหววไม่ค่อยสนใจเรื่องความเก่าใหม่ แต่สนใจที่เมื่อมองดูพระพุทธรูปแล้วอยากเห็นความสุขสงบ จึงชอบพระพุทธรูปที่จัดทำออกมาอย่างสวยงาม..ชักนำการเจริญสติ หรือสมาธิ เกิดสมาธิ ซึ่งยังเป็นเพราะมีกิเลสอยู่
 • ช่วงนี้มีการผลิตองค์ท่านพ่อท้าวจตุคามรามเทพกันมาก...ก็เป็นไปตามกระแส...ของคนที่มีความคิดอีกมุมหนึ่ง..ซึ่งแหววก็ได้รับจากผู้ใหญ่ที่รัก...ให้มาหลายองค์ (ไม่ได้ขอค่ะ) สวยๆด้วยนะค่ะ จนคิดและพูดไปว่าอาจจะนำมาแขวนกับสร้อยแบบแฟชั่นสักเส้น..มีเพื่อนได้ยินแล้วอุทาน! ใส่ค่ะ  แหวว เลยบอกว่า " อย่าตัดสินเพียงแค่คำบอกในพฤติกรรมบางอย่าง" เพราะถ้าแหววจะใส่สร้อยอย่างที่พูดจริงๆ ก็ไม่ได้หวังให้ท่านคุ้มครองอะไร..เพราะเราต้องคุ้มครองตัวเราเองอยู่แล้ว เพียงแต่ มีของอยู่ ไม่รู้จะวางไว้เฉยๆ ทำไม เมื่อมีคนให้มา ก็นำมาประดับ ให้เข้ากับการแต่งกายอีกรูปแบบหนึ่งที่  ซึ่งปกติคนวัยที่ไม่ใช่ผู้ใหญ่เขาไม่ทำกันน่ะ...ซึ่งก็เป็นเรื่องของผู้หญิงที่ชอบการแต่งตัว หรือออกแบบการแต่งกาย ไม่ซ้ำซากจำเจ  หลายรูปแบบอย่างแหวว...
 • แต่ก็เลยคิดต่อว่า "ไอ้ความคิดที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านของเรา นี่ก็อันตรายเหมือนกันนะ  เพราะคนอื่นจะตัดสินกับพฤติกรรมของเราไปอีกแบบหนึ่ง .." นี่แหละ คนเรา..ชอบตัดสิน...ซึ่งเมื่อเราอยู่ในสังคม เราก็ต้องยอมรับธรรมชาติของคนในสังคมด้วยเหมือนกัน...เพราะ...เราห้ามเขาไม่ได้นี่หน่า....จริงมะ..
P

พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์
สวัสดีครับคุณแหวว

 • ผมเคยเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งแต่งตัวเซ็กซี่  นุ่งน้อยห่มน้อย  แขวนจตุคามองค์เบ้อเริ่มเชียวครับ  แล้วใส่เดินกับแฟนที่แต่งตัวไม่ต่างกันในห้าง  ก็เป็นแฟชั่นแปลกตาอีกแบบครับ
 • จริงๆ พระพุทธรูป  พระห้อยคอ  หรือสัญลักษณ์อะไรทำนองนี้  เกิดหลังพุทธกาลมานานมากครับ  สมัยพุทธกาลไม่มีครับ (แต่อาจมีในรูปแบบอื่น  เช่น  ธรรมจักร หรือ ต้นโพธิ์ ฯลฯ)
 • มาสมัยนี้เจ้าวัตถุที่ท่านปรารถนาดีให้ไว้เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัย  กลับกลายเป็นสิ่งที่ขวางกั้นพระรัตนตรัยเสียอีก  เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ  นับวันเราจะห่างความเป็นพุทธเรื่อยๆ  ท่านสอนให้สว่างกลับคลั่งใคล้ความมืด
 • จริงๆ แล้วถ้าใจเราเป็นพุทธ  ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง  จะแต่งตัวอย่างไรก็ไม่เป็นไรหรอกครับ
 • แต่มีจุดสังเกตุอย่างหนึ่งคือ  ถ้าเราเป็นผู้นำ  หรือเป็นผู้ที่คนอื่นพร้อมจะเอาอย่าง  แล้วเขามีปัญญาไม่เท่าเรา  หรือเข้าใจต่างจากเราก็อาจเกิดปัญหาโดยที่ไม่คาดคิดได้ครับ
ธรรมะสวัสดีครับ
 • สวัสดีครับ
 • เมื่อวานผมมีโอกาสไปสัมมนาที่รัฐสภา 
 • ด้านหน้าเห็นมีพระและญาติโยมพุทธศาสนิกชนชุมนุมอย่างสันติวิธี  แต่สุดท้ายก็คว่ำบาตรไม่เอาร่างรัฐธรรมนูญ
 • ผมยืนดูอย่างสงบ 
 • ฝรั่งท่านหนึ่งเดินมาและยิ้มให้กับผม  พร้อมแสดงท่าทางที่หมิ่นแคลนไม่น้อย ...
 • ผมได้แต่มองและทำความเข้าใจกับตัวเองว่า  เขามีสิทธิพอ ๆ กับผู้ชุมนุมมีสิทธิที่จะแสดงออก
 • ....
 • พระพุทธอยู่หลัง, พระธรรมอยู่หน้า ..คุณพ่อคุณแม่ ... นำปกปักรักษา
 • นี่คือคำที่แม่สอนให้ท่องจำและอธิษฐานทุกครั้งที่ต้องเดินทาง ...
 • ผมยังจดจำมาจนบัดนี้   ครับ -

 P

 • พระพุทธอยู่หลัง, พระธรรมอยู่หน้า ..คุณพ่อคุณแม่ ... นำปกปักรักษา
 • ชอบประโยคนี้จังครับ
 • ฟังแล้วเย็นใจ  ทำให้มีสติ  ไม่ประมาท  ดีกว่า "เมาแล้วขับ  ถูกจับแน่" เป็นไหนๆ
 • ผมว่าที่หน้ารัฐสภา  ที่พระท่านไปประท้วงอยู่นั้น  ตอนแรกผมก็ไม่เห็นด้วย  แต่ไม่เห็นด้วยแบบไม่มีข้อมูลอะไร  แต่เมื่อคิดอีกทีแล้ว  มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ท่านต้องทำอย่างนั้น  ทำทุกวิธีอย่างสงบ
 • เคยฟัง หลวงพ่อไพศาล  วิศาโล  ท่านว่าท่านเห็นด้วยที่จะบัญญัติพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎก  แต่ว่าท่านว่าตอนนี้ยังไม่พร้อม
 • ฟัง พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)  ท่านก็ว่าบัญญัติก็ได้  ไม่บัญญัติก็ได้  อยู่ที่ผู้ที่มีหน้าที่นั้นทำถูกธรรมหรือไม่?  เข้าใจพระพุทธศาสนาของตนดีหรือไม่?  ถ้าเข้าใจดีจะบัญญัติก็ไม่มีปัญหา  อาจดีด้วยซ้ำ
 • เราเป็นคนที่อยู่ข้างนอกคงไม่เข้าใจดีอย่างคนในอย่างพวกท่าน
 • ส่วนฝรั่งคนนั้น  ถ้าเป็นผมก็คงมองกลับด้วยสายตาที่เอ็นดู  และสงสารในความโง่ของเขา  แล้วก็แผ่เมตตาให้เขามีปัญญาขึ้นในเร็ววันครับ

ธรรมะสวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์ค่ะ..คุณธรรมาวุธ

 • วันนี้ตื่น 05.15 น.ค่ะ..เหมือนเดิม คือทำอาหารให้คุณพ่อกับคุณแม่เรียบร้อยแล้ว (ตอนนี้ท่านทั้ง 2 กำลังทานข้าวอยู่ค่ะ) ทุกวันอาทิตย์ แหววจะเล่นโยคะช่วงนี้ก่อน เสร็จแล้วถึงจะ ทานอาหารเช้า
 • เช้าวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะ..แม่น้ำลพบุรีที่หน้าบ้านไหลเอื่อยๆ..ริ้วสีทองของอาทิตย์เริ่มถักทอที่ชายขอบฟ้า ...ยืนมองแม่น้ำและขอบฟ้าผ่านหน้าต่าง แล้วเลยมาเข้าลาน G2K ก่อน..ซะงั้น..
 • ถูกใจ ใช่เลยกับข้อคิดเห็นตอนท้าย ซึ่งทำให้เราคงต้องคิดมากๆหน่อยเวลาจะทำอะไร ซึ่งปัญหาของแหววคือ..ชอบทำอะไรนอกกรอบอยู่บ้าง..ขอบคุณมากๆนะคะ..กับ..

"แต่มีจุดสังเกตุอย่างหนึ่งคือ  ถ้าเราเป็นผู้นำ  หรือเป็นผู้ที่คนอื่นพร้อมจะเอาอย่าง  แล้วเขามีปัญญาไม่เท่าเรา  หรือเข้าใจต่างจากเราก็อาจเกิดปัญหาโดยที่ไม่คาดคิดได้ครับ"

P
 • คุณแหววตื่นเช้าดีจังครับ ต่างกับผม อิอิ
 • ได้ตื่นเช้าทำอาหารให้พระอรหันต์ถึง 2 ท่านทาน  ได้บุญโขเลยครับ
 • กับคำว่าชอบทำอะไรนอกกรอบเนี่ย  ผมว่าก็ดีนะครับ เมืองไทยต้องการคนคิดและทำนอกกรอบอย่างมากครับ  เหมือน ดร.วรภัทร์ (อริยชน) ไงครับ
 • เรื่องโยคะเนี่ย ผมไม่เคยลองเลยครับ  แต่ได้ยินว่าใช้ร่วมกับการกำหนดจิตดีนักแลครับ ว่างๆ ค่อยลองดูมั่ง

ธรรมะสวัสดีครับ

วันนี้แว๊บมา..เพื่อเอาดอกไม้มาฝากค่ะ

  img412/1889/julyflower0331mv3.jpg

 • เล่นโยคะ (สำหรับแหววแล้วได้ประโยชน์มาก เหมาะกับจริต..) เล่นเสร็จแล้วเดินชมดอกไม้ในสวน ซึ่งมีสีขาวอยู่หลายชนิด วันนี้เลยเก็บมาฝากกัลยาณมิตร ทั้งหลาย ให้ได้สดชื่น..น..ค่ะ
 • สวัสดี..นะคะ..แล้วจะมาติดตามอ่านบันทึกถัดไปค่ะ..
P
 • ขอบคุณครับคุณแหวว สำหรับดอกไม้สีขาว สวยบริสุทธิ์
 • แล้วค่อยเจอกันบันทึกหน้าครับ

สวัสดีครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท