รายงานสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ 80 ปี

สรุปค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ

คณะสหเวชศาสตร์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดกิจกรรมโครงการ 80 ปี ได้ออกหน่วยบริการให้กับประชาชนทางด้าน กายภาพบำบัด รังสีเทคนิค  เทคนิคการแพทย์  เทคโนโลยี่หัวใจและทรวงอก เพื่อบริการการวิชาการแก่ชุมชนและยังให้นิสิตได้ฝึกวิชาชีพสาขาที่ได้เรียนมา  โดยมีค่าใช้จ่ายหมวดค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ ดังนี้

Click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)