จากการนิเทศการจัดการเรียนการสอนและพูดคุยกับคุณครูผู้สอนระดับปฐมวัย  หรือระดับอนุบาลมักจะพบปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งเป็นที่หนักใจของครูผู้สอน คือ เมื่อถึงเวลานอนจะมีเด็กจำนวนหนึ่งนอนไม่หลับ  หรือบางคนไม่นอน  ซุกซนรบกวนเพื่อน ๆ คนอื่น ๆ  จากปัญหาที่พบก็ได้เสนอแนะพูดคุยกับคุณครูว่า เราน่าจะเอาหลักไตรสิกขามาทดลองใช้ดีไหม  คุณครูจะเห็นด้วยไหม  คุณครูตอบว่าเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นร่วมวางแผนด้วยกัน  จากการพูดคุย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนร่วมกันจนครูสรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

        หลังจากพักเที่ยงก่อนเข้าห้องเรียนตอนบ่ายให้นักเรียนล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อย  ครูให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนเตรียมอุปกรณ์  สำหรับที่จะนอนให้พร้อม  แล้วจัดให้นักเรียนนั่งเป็นแถวห่างกันพอสมควร จะเป็นกี่แถวขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน  แล้วบอกนักเรียนว่าวันนี้เราจะไม่นอนดีไหม  เรามาเล่นเกมกัน  เกมที่เราเล่นในวันนี้คือเกมเงียบ  นักเรียนตอบพร้อมกันทันทีว่า  ดีคุณครูครับ - ดีคุณครูขา

        หลังจากนั้นครูก็อธิบายวิธีเล่นเกมให้นักเรียนฟังเป็นขั้นตอนดังนี้

             1. ให้ทุกคนวางหมอนและผ้าหม่ไว้ทางด้านหลังของตนเองทุกคน

             2. ให้ทุกคนนั่งตัวตรง ๆ  มือวางไว้บนตักให้มือขวาทับมือซ้าย หรือมือซ้ายทับมือขวาก็ได้ 

             3. ให้หลับตา   นั่งนิ่ง ๆ  หายใจเข้าปอดยาว ๆ   แล้วค่อยปล่อยออกมาช้า ๆ 

             4. การเล่นเกมในครั้งนี้ครูมีคะแนนให้คนละ 10 คะแนน หากใครลืมตา  หรือนั่งไม่นิ่งจะหักคะแนนครั้งละ 1 คะแนน  และพร้อมกันนี้ครูจะเปิดเพลงเบา ๆ เพราะ ๆ ให้ฟังด้วย

                 จากการสังเกตการดำเนินการของครูในวันเริ่มครั้งแรกประมาณ 15 นาที จะเห็นเด็กนักเรียนจะม่อยหลับ แล้วครูก็จะไปประคองให้นอนแล้วกระซิบข้างหูว่าให้นอนนิ่ง ๆ ครูจะให้คะแนนเต็ม  เวลาเลยผ่านไปประมาณ 20 นาทีหลับหมดเกือบทั้งห้อง เหลือนั่งอยู่ประมาณไม่กี่คนแต่ไม่กล้าลืมตาและลุกขึ้นซุกซนเพราะกลัวถูกหักคะแนน   กิจกรรมนี้ครูทดลองอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์ ก็ไปติดตามพูดคุยพบว่าเด็กนอนหลับหมดทุก  และต่อมาเมื่อเข้าห้องเรียนภาคบ่ายนักเรียนก็จะปฏิบัติเป็นปกติ

                 สิ่งที่เสนอแนะให้ครูทำเพิ่มเติมจากที่ปฏิบัติอยู่คือ นอกจากเปิดเพลงเบา ๆ ที่ผ่อนคลายให้ฟังแล้ว ให้เล่านิทานที่เป็นคติเตือนใจให้ฟัง  หรือไม่ก็เป็นเพลงกล่อมเด็กให้ฟัง และให้ประกาศคะแนนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนให้นักเรียนทราบด้วย

           *****พบมาก็เก็บมาเล่าสู่กันฟัง หากท่านผู้ใดจะสเนอแนะเพิ่มเติมจักเป็นพระคุณยิ่ง****