ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ และ สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ได้มาศึกษาดูงาน ที่ ศนอ. และงานหนึ่งที่ทางคณะ ได้เข้ามาเยี่ยมชม คือ งาน ICT ซึ่งทาง ศนอ. ได้พาเยี่ยมชม และบรรยายสรุป และสาธิตการทำงานระบบ ICT ของ ศนอ. โดยเฉพาะในเรื่องการจัดทำระบบสารสนเทศ ที่นำเอาเครือข่าย Internet เข้ามาช่วยในการเชื่อมโยงและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล ในด้านต่างๆ ได้แก่
 1 ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ เช่น ระบบ  e-Filing เพื่อใช้ในการรับส่งหนังสือราชการ ระบบ e-News เพื่อใช้ในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
   2 ระบบสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน มีระบบต่างๆ เช่น ระบบ e-Learning  โดยจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย Internet ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่อ Video on demand ระบบ Virtual Radio และ Virtual TV ซึ่งกำลังทดลองเผยแพร่สื่อความรู้ผ่านทาง วิทยุ และ TV ทาง Internet
   3 ระบบสารสนเทศ Roadmap กศน. นำเสนอข้อมูลสารสนเทศ การยกระดับการรู้หนังสื่อ ในระบบ GIS และการนำเสนอแผนการดำเนินงานแต่ละจังหวัด รวมทั้งเวทีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ของแต่ละจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางเครือข่าย Internet