ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

ยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของภาคเหนือและประเทศไทยโดยภาพรวมซึ่งรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 29 กรกฎาคม 2540 ณ จังหวัดเชียงราย กำหนดให้พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และกำแพงเพชร เป็นพื้นที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน”

< เมนูหลัก >

         บทนำ

         การพัฒนากลุ่มจังหวัดสี่แยกอินโดจีน

         ยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

         ขอแสดงความชื่นชมที่ชาวพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงได้มีการรวมกลุ่มกันทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นในรูปแบบประชาคม อันเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบใหม่ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็นอย่างดี

         รัฐบาลมีนโยบายแน่วแน่ที่จะดำเนินการทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุอุดมการณ์ “ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง” ให้ได้ ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใด ๆ มาขัดขวางก็ตาม นโยบายและความพยายามที่จะปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดินกับการกระจายอำนาจการปกครองแก่ส่วนท้องถิ่นนับเป็นเรื่องสำคัญที่เกื้อหนุนให้เกิดการปฏิรูปการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         ยุทธศาสตร์สี่แยกอินโดจีนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญของภาคเหนือและประเทศไทยโดยภาพรวมซึ่งรัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 29 กรกฎาคม 2540 ณ จังหวัดเชียงราย กำหนดให้พัฒนาจังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดใกล้เคียง อันได้แก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และกำแพงเพชร เป็นพื้นที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน” โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสานงานกับจังหวัดและองค์กรท้องถิ่นดำเนินงานต่อไป นอกจากนั้นยังได้มีมติให้พัฒนาเชียงรายเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้าน, พัฒนาโครงข่ายถนนแม่สาย-คุณหมิง และท่าเรือเชียงของ-เชียงแสน, พัฒนาโครงข่ายท่องเที่ยวภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง “North-South Tourism Corridor”, พัฒนาเมืองชายแดน แม่สอด จ.ตาก และแม่สาย จ.เชียงราย ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง (หกเหลี่ยมเศรษฐกิจ) และสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงกันอีกด้วย

         อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและส่วนราชการคงมีบทบาทสนับสนุนในเชิงมหภาคซึ่งต้องอาศัยประชาคมท้องถิ่นเป็นผู้มีส่วนร่วมในเชิงจุลภาคอย่างแข็งขัน จึงจะบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาด้วยความยั่งยืนได้ จึงฝากพี่น้องประชาชน ชาวกลุ่มจังหวัดสี่แยกอินโดจีนให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ด้วยความสมัครสมานสามัคคีตลอดไป

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ

นายกรัฐมนตรี

22 สิงหาคม 2540

จากบทนำหนังสือ “พิษณุโลก 2020 : วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาสี่แยกอินโดจีน”

         วิบูลย์ วัฒนาธร

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#พิษณุโลก#ewec#2020#สี่แยกอินโดจีน

หมายเลขบันทึก: 10498, เขียน: 23 Dec 2005 @ 13:08 (), แก้ไข: 08 Jun 2012 @ 13:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)