โครงงาน"เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง"(2)

การสืบสานต่อแนวพระราชดำริในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยผสมผสานกับหลักธรรมทั้งศาสนาพุทธและคริสต์เข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้เกิดโครงงานเพื่อนช่วยเพื่อน

  หลังจากที่ส่งนักเรียนและคุณครูไปร่วมค่ายโครงการเยาวชนทำดี ถวายในหลวงแล้ว กลับจากค่ายทีมงานก็เริ่มงานทันทีจนได้ความคืบหน้ามาบันทึก

 • ชื่อโครงงาน เพื่อนช่วยเพื่อน(Project care share help)
 • ผู้รับผิดชอบ เยาวชนกลุ่มฝันสีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕.๕
    ๑.ด.ญ.สิตานันท์  บุญเรือง  ประธาน
    ๒.ด.ญ.ณัฐนันท์  สุทัศน์วิริยะ  รองประธาน
    ๓.ด.ญ.ณัฏฐ์นรี  ทิพย์ชื่น รองประธาน
    ๔.ด.ญ.อารีลักษณ์  จาดยางโทน  เลขานุการ
    ๕.ด.ญ.ปานรัตน์  เสริมศิลปะกุล  เหรัญญิก
    ๖.ด.ช.กิตติ  ถกลบูรณะ  ประชาสัมพันธ์
    ๗.ด.ช.ธนัท  คุรุนาภรณ์  สวัสดิการ
    ๘.ด.ช.ปรมินทร์  ช้อนงาม  สวัสดิการ
 • ที่ปรึกษา พระสงฆ์ บาทหลวงชวินทร์  เสงี่ยมแก้ว กรรมการบริหาร คุณครูดวงเดือน นันทพฤทธิ์  ครูที่ปรึกษา คุณครูปราณี  แย้มกันชู
 • วัตถุประสงค์ 
    ๑.เพื่อตอบสนองตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
    ๒.เพื่อถวายการทำความดีแด่ในหลวง
    ๓.เพื่อให้เห็นคุณค่าของการอดออมค่าขนม ช่วยเพื่อนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
    ๔.เพื่อฝึกนักเรียนให้รู้จักแสดงความรัก ความเมตตาต่อผู้อื่น
 • สถานที่และกำหนดระยะดำเนินงาน
    โรงเรียนเซนต์นิโกลาสและโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง/ตลอดปีการศึกษา
 • สาระสำคัญ
    โครงงานนี้เป็นการสืบสานต่อแนวพระราชดำริในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยผสมผสานกับหลักธรรมทั้งศาสนาพุทธและคริสต์เข้าไว้ด้วยกัน จึงทำให้โครงงานเพื่อนช่วยเพื่อนมีลักษณะที่เด่นชัดในด้านกิจกรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
     จากกระแสพระราชดำรัสที่ทรงเน้นย้ำให้คนไทยรู้จักอดออมใช้ชีวิตพออยู่พอกิน  ทำให้เกิดกิจกรรม"การออมทรัพย์วันละ๑บาท"
 • เป้าหมายเชิงปริมาณ
    โรงเรียน๕โรงคือ โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนวัดมหาวนาราม โรงเรียนตะโมก โรงเรียนบ้านคลองเตยและโรงเรียนเซนต์นิโกลาส คัดเลือกนักเรียนยากจนจริงๆเข้าร่วมโครงการโรงละ ๔-๖คน
 • หลักธรรมทางศาสนาพุทธ
    สังคหวัตถุ๔ ทาน ปิยวาจา อัถตจริยา  สมานัตตา
 • หลักธรรมทางคริสตศาสนา
    ความรักต่อเพื่อนมนุษย์ ถือเป็นธรรมบัญญัติทอง ของชาวคริสต์
 • วิธีการดำเนินงาน
     ระยะที่๑ตั้งแต่ศึกษาหนังสือจากสพท. พล. เขต๑ถึงประเมินผล
     ระยะที่๒สำรวจนักเรียนยากจนถึงสรุปประเมินผลรอบสุดท้าย
 • งบประมาณและแหล่งที่มา
     จาก ๓ ทางคือ รับบริจาคการอดออมคนละ ๑ บาทต่อวัน(สมัครใจ) / การจำหน่ายสินค้าOTOPและผลงานนักเรียน/กองบุญสามัคคีจากผู้ปกครอง
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    ๑. นักเรียนโรงเรียนเซนต์นิโกลาสทุกคนเป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณา
    ๒.เด็กนักเรียนที่ยากจนหลายคนได้รับโอกาสที่ดีในการศึกษา

จากโครงงานฉบับย่อนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจค่ะ
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนเซนต์นิโกลาสพิษณุโลก

คำสำคัญ (Tags)#คุณธรรม#โรงเรียนเซนต์นิโกลาส#โครงงาน#edkm

หมายเลขบันทึก: 104959, เขียน: 20 Jun 2007 @ 18:50 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 14:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

สิตานันท์
IP: xxx.113.44.73
เขียนเมื่อ 
มีชื่อโชว์เลย
ออม
IP: xxx.93.211.65
เขียนเมื่อ 

ยอมรับว่าดีมากเลยยยยยยย 5555

อ้อน
IP: xxx.93.211.65
เขียนเมื่อ 

มีความคิดดีมากกกกกก ค่ะ555555555555555555