รายงานน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน พฤษภาคม 2550

รายงานน้ำมันเชื้อเพลิง คณะสหเวชศาสตร์
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้ทุกหน่วยงานรายงานการใช้วัสดุเชื้อเพลิงของแต่ละคณะฯ เป็นประจำทุกเดือน  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของส่วนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานหมุนเวียน  และยังเป็นข้อมูลในการประหยัดทรัพยากร  ช่วยกันรณรงค์ประหยัดน้ำมัน  ซึ่งทางคณะสหเวชศาสตร์ทางไปทางเดียวกันก็จะไปด้วยกัน  เป็นนโยบายที่ประหยัดอีกทางหนึ่ง ทางหน่วยพัสดุรายงานเป็นประจำทุกเดือน และมีข้อมูลย้อนหลัง  เพื่อสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขได้     click

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุมน.-สหเวช2ความเห็น (0)