สาระน่ารู้สำหรับครูอนุบาล

สาระน่ารู้สำหรับครูอนุบาล

เก่ง - ดี - มีสุข คำว่า "เก่ง - ดี - มีสุข" เป็นคำที่เริ่มต้นจากฝ่ายการศึกษา ต่อมาได้มีผู้นำไปใช้อย่างแพร่หลายเพราะเป็นคำพูดง่ายติดปาก ต่อไปนี้เป็นความหมายของเก่ง-ดี-มีสุขในแง่ต่าง ๆ
การศึกษา คำว่าเก่ง - ดี - มีสุข มีความหมายดังนี้
เก่ง หมายถึง ความสามารถทางพุทธิปัญญา คือ ความรู้ความเข้าใจที่แจ่มแจ้งสามารถนำไปใช้ได้ วิเคราะห์เป็น สังเคราะห์ได้ประเมินได้อย่างเข้าใจ และรู้แจ้งตามศักยภาพ
ทักษะปฏิบัติ คือ มีความรู้แจ้งแล้วยังมีความชำนาญปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทั้งที่เป็นทั้งทักษะฝีมือและทักษะทางปัญญา
ดี หมายถึง เป็นผู้มีเจตคตินิยมที่ดีทั้งต่อการเรียน ความเป็นอยู่ต่อบุคคล ต่อสังคมชุมชน และประเทศ
มีสุข หมายถึง สนุกกับการเรียนและใคร่เรียนรู้ตลอดชีวิต
สุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขให้ความหมายของคำว่า เก่ง - ดี - มีสุข กับความฉลาดทางอารมณ์ไว้ดังนี้

ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข โดยมีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ดังนี้

เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ป้ญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ประกอบด้วยความสามารถดังต่อไปนี้
1. รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
 • รู้ศักยภาพตนเอง
 • สร้างขวัญและกำลังใจให้ตนเองได้
 • มีความมุมานะไปสู่เป้าหมาย
2. ตัดสินใจและแก้ปัญหา
 • รับรู้และเข้าใจปัญหา
 • มีขั้นตอนในการแก้ปัญหา
 • มีความยืดหยุ่น
3. มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น
 • กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
 • แสดงความคิดเห็นขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องกรของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมประกอบด้วยความสามารถต่อไปนี้
1. ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
 • รู้อารมณ์และความต้องการของตนเอง
 • ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้
 • แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. เห็นใจผู้อื่น
 • ใส่ใจผู้อื่น
 • เข้าใจและยอมรับผู้อื่น
 • แสดงความเห็นอย่างเหมาะสม
3. รับผิดชอบ
 • รู้จักให้ / รู้จักรับ
 • รับผิด/ให้อภัย
 • เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
สุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุข ประกอบด้วย
1. ภูมิใจในตนเอง
 • เห็นคุณค่าในตนเอง
 • เชื่อมั่นในตนเอง
2. พึงพอใจในชีวิต
 • มองโลกในแง่ดี
 • มีอารมณ์ขัน
 • พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่
3. มีความสงบทางใจ
 • มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสุข
 • รู้จักผ่อนคลาย
 • มีความสงบทางจิตใจ
สุขภาพ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขให้ความหมายเก่ง ดี ในแง่ของสุขภาพ (จากคู่มือพ่อ-แม่ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2539)
เก่ง หมายถึง แข็งแรง รู้จักคิดรู้จักช่วยตนเอง แก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์
ดี หมายถึง จิตใจดี มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักควบคุมตนเองให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมีความสุข

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NattaSrisanitความเห็น (14)

Natta
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
คำว่า เก่ง - ดี - มีสุข เป็นคำที่ใช้กันมากแล้วในปัจจุบันนี้  โดยเฉพาะกับในโรงเรียนอนุบาลซึ่งเป็นที่แรกที่เด็กจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ผู้ปกครองส่วนมากมักอยากให้บุตรหลานได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับความรู้สึกที่ดี ไม่กดดัน จึงมักจะเลือกโรงเรียนที่ให้ความรู้สึกที่ดี  ดังนั้นคุณครูจึงควรที่จะมีความเข้าใจความหมายของคำว่า "เก่ง ดี มีสุข" เสียก่อน  แล้วจึงนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่ดีทั้งร่างกาย  สติปัญญา  และอารมณ์ ต่อไปในอนาคต
เพ็ญพร
IP: xxx.91.66.15
เขียนเมื่อ 
จากบทความที่ได้อ่านนี้  ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า เก่ง ดี มีสุข  ว่าไม่ใช่เพียงแต่เป็นคำที่บัญญัติมาเพื่อความโก้เก๋เท่านั้น แต่สำหรับคนเป็นครูควรตระหนักถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของตนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการดูแลอบรม  สั่งสอนให้วิชาความรู้  และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่ให้มีวิชาความรู้ติดตัว  แต่ต้องรวมไปถึงคุณธรรม  จริยธรรม เพื่อในอนาคตที่จะต้องดำรงชีวิตในสังคมจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง และไม่สร้างปัญหาให้กับส่วนรวม  โดยเฉพาะครูปฐมวัยที่จะเป็นครูคนที่ 2  ต่อจากพ่อ แม่  ยิ่งต้องตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้
ตวงพร
IP: xxx.11.96.16
เขียนเมื่อ 
คำว่า  เก่ง  ดี  มีสุข  เป็นคำที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ยังไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริง จากบทความนี้ทำให้ทราบถึงความหมายของ เก่ง ดี มีสุข  และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย  ซึ่งบทความนี้ไม่ได้มีประโยชน์แค่ครูอนุบาลเท่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์กับทุกคนที่อยู่ในสังคมอีกด้วย
ชลิดา
IP: xxx.152.5.9
เขียนเมื่อ 
จากบทความข้างต้นนี้ทำให้ว่าที่ครูอนุบาลอย่างฉันมีแนวทางที่จะยึดนำไปปฏิบัติในการเรียนการสอนต่อไป ได้ทราบความหมายที่แท้จริงของคำว่า เก่ง ดี มีสุข
จันทนา
IP: xxx.144.209.2
เขียนเมื่อ 
บทความนี้ทำให้เข้าใจความหมายของคำว่า "เก่ง - ดี - มีสุข" มากขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นแนวทางในการเรียนการสอนกับเด็กได้ต่อไป
wanarat
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 
        ขอบคุณที่นำบทความดีๆมาให้อ่านทำให้เข้าใจคำว่า เก่ง ดี มีสุขมากขึ้นและทำให้สามารถเลือกและคิดกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนแบบ เก่ง ดี มีสุข มากขึ้น
ยุ
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
บทความนี้สามารถทำให้เข้าใจว่าการที่เราจะอบรมสั่งสอนเด็กนั้นต้อง เก่ง ดี มีสุข เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นบทความนี้จึงเป็นสาระน่ารู้สำหรับครูอนุบาลเนื่องจากครูอนุบาลเป็นผู้วางรากฐานให้กับเด็ก
วรรณา
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้เป็นอย่างยิ่ง
นรีรัตน์
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
คำว่า"เก่ง ดี มีสุข'' เป็นคำสั้นๆที่บอกให้เรารู้ถึงความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตของคน เช่นกันกับพ่อแม่ทุกคนหวังว่าตัวเองจะเก่ง ดีและมีความสุขและก็หวังว่าลูกๆจะเป็นคนที่เก่ง ดีและมีความสุขเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่คำนี้จะมีความสำคัญในการนำไปเป็นแนวทางในการคิดการจัดทำหลักสูตรต่างๆให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของคนได้เป็นอย่างดี
จุรีรัตน์
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้เพราะครูจะต้องเก่ง-ดี-มีสุขก่อนจึงจะสามารถทำสิ่งต่างๆออกมาได้ดี
wichada
IP: xxx.155.54.246
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้เพราะการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้  ต้องมีทั้ง เก่ง - ดี - มีสุข  และผู้ปกครองก็ควรจะปลูกฝังในเรื่องนี้แก่ลูก  ๆ ด้วย  อย่าเน้นเก่งอย่างเดียวนะ
วรวรรณ ศิริยุทธ์
IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กจะเป็นเด็กที่เก่ง ดี มีสุข ได้นั้นจะต้องอาศัยปัจจัยและบุคคลหลายๆอย่าง ครูอนุบาลก็เป็นบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่ง ครูจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจจิตวิทยาเด็ก
รติรัตน์
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับบทความนี้คำว่า เก่ง ดี มีสุข นั้นได้ใช้แพร่หลายกับโรงเรียนอนุบาลดังนั้นจึงนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพที่ดีทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ต่อไปในภายภาคหน้า
chulaporn
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 
การที่เด็กจะเป็นเด็กที่เก่ง  ดี  มีสุขนั้นขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่พ่อแม่นั้นควรให้ความสำคัญกับการเลี้ยงดูวางรากฐานการเรียนรู้ของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา