<!-- ให้Coppy ข้อความข้างล่างนี้ไปไว้ในส่วนของแท็ก <body>...</body>   -->
<body>
<script language="JavaScript">
     alert("ยินดีต้อนรับทุกคนครับ!")
</script>
</body>