Srinon
นาย อนนท์ นนท์ ศรีพิพัฒน์

ศิลปะเพื่อการเรียนรู้


การฝึกทักษะทางศิลปะเป็นแกนนำในการบูรณาการให้เกิดการเรียนรู้อื่น
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีความมุ่งหมายที่สำคัญ คือ เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และในการจัดการศึกษานั้นประสงค์ที่จะให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ดังนั้น กระบวนการจัดการศึกษาจึงส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนนั้น สิ่งสำคัญที่น่าจะเกี่ยวข้อง กับผู้เรียน อาจได้แก่ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษา ความสนใจในการเรียนเชาวน์ปัญญา และตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับยุทธวิธีการเรียนนั้น เป็นแนวทางที่ผู้เรียนปฏิบัติตนทางการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติตามได้ยากในตอนต้น แต่ถ้าปฏิบัติติดต่อกันเป็นเวลานานพอสมควรแล้ว ยุทธวิธีการเรียนนั้นก็จะติดเป็นนิสัยประจำตัว ซึ่งยุทธวิธีการเรียนที่ดีได้แก่การแบ่งเวลาสำหรับ ศึกษาไว้เป็นสัดส่วน เมื่อถึงเวลาเรียนก็เรียน ตั้งใจเรียน พยายามรักษาเวลาและทำตารางเวลา ตลอดทั้งปฏิบัติตามตารางเวลาที่กำหนดให้ได้ทุกวัน หาสถานที่ศึกษาให้เหมาะสม บังคับใจให้ แน่วแน่ต่อการเรียน ทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดให้เหมาะกับความสามารถของตนเอง ตลอดทั้งพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน และมีวินัยในตนเองด้านการเรียน ยุทธวิธีการเรียนและการศึกษาเป็นเทคนิคหรือวิธีการหรือรูปแบบเฉพาะของบุคคลที่แตกต่างกันทั้งในด้านการคิด การเรียนรู้ และการจดจำ เพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลที่บุคคล ต้องเผชิญ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมในเรื่องต่างๆ เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ นอกจากนี้ ยุทธวิธีต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนใหม่ให้ดีขึ้นตาม สภาพแวดล้อม และตามความต้องการ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากประสบการณ์ของบุคคลนั้น การมีความตั้งใจ รู้จักบริหารเวลาเรียน มีสมาธิในการเรียน รู้จักใช้สื่อต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดทั้งวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวสอบ ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนไม่ต้องประสบปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนและอาจจะช่วยให้การ ดำรงชีวิตด้านอื่นๆ มีคุณภาพดียิ่งขึ้น แล้วลองมองมาที่กิจกรรมหลัก ที่เป็นแกนเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้หลายๆ ด้านไปพร้อมกัน ศิลปะถือว่าน่าสนในมาก สำหรับผู้เรียนตัวน้อยๆ เราลองมาหาวิธีบูรณาการการเรียนรู้โดยใช้ทักษะศิลปะเป็นแกนนำ เริ่มเดี๋ยวนี้แล้วนำประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
หมายเลขบันทึก: 102433เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2007 11:38 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2012 14:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี