อุปสรรค ปัญหา สู่ แนวทางการปฏิบัติ

การที่สมาชิกขององค์กรคิดได้อย่างเป็นกลยุทธ์ คิดอย่างเป็นระบบเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบของส่วนย่อยต่างๆในองค์กร เล็งเห็นได้ว่าการปฏิบัติของตนจะส่งผลต่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

   จากการทำงานที่ผ่านมาหลายท่านคงเคยเจอปัญหาและอุปสรรคในการที่จะผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นในองค์กร ซึ่งผมก็เคยเจอเหมือนกัน และคิดว่าหลายๆท่านก็คงเจอแบบเดียวกัน พอจะสรุปปัญหาและอุปสรรค ได้คร่าวๆดังนี้...

1. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มักเชื่อว่าการบริหารองค์ความรู้เน้นเพียงแค่การอาศัยเทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

2. ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ มองความรู้เป็นสินค้าที่จัดกระทำ เคลื่อนย้ายได้แทนที่จะมองความรู้เป็นกระบวนการที่ผู้รู้ต้องแสดงออกตามภาระหน้าที่งานอย่างต่อเนื่อง ความรู้เป็นส่วนรวมของสาธารณะที่จับต้องไม่ได้ ต้องใช้ประสบการณ์เข้าแลกและสะท้อนการเรียนรู้ออกมา จึงเกิดประโยชน์สูงสุด

3. ความรู้เงียบๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ยากที่จะจัดการ จัดกระทำ เก็บกักและถ่ายโอนได้ ต้องสังเกต แอบจำ

4. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการถ่ายโอนและการดำเนินการด้านการบริหารองค์ความรู้ ไม่เข้าใจภาระหน้าที่ที่ตนทำอยู่ คิดว่าไม่สำคัญไม่มีเป้าหมายและขั้นตอนกลยุทธ์ที่ดีพอ

5. มุ่งปฏิบัติเฉพาะอย่างเฉพาะด้านมากเกินไป ละเลยเพิกเฉย ไม่ให้ความสำคัญของปรัชญาในการดำเนินการ ก่อนสร้าง ก่อนดำเนินการ คิดหาเทคนิควิธีใดๆ ต้องเข้าใจเหตุผล เจตนารมณ์และปรัชญาเสียก่อน

  จากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมาผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะมีกลยุทธ์ในการจัดการที่แตกต่างกัน ส่วนผมนั้นพบว่าองค์กรที่ทำงานอยู่นั้นมีอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับพนักงาน ดังนั้นจึงต้องค่อยๆเปลี่ยนความคิดและทัศนคติก่อน โดยมีกลยุทธ์ดังนี้...

1. ต้องให้สมาชิกขององค์กรรู้จักวิธีการเรียนรู้ - การที่จะให้สมาชิกองค์กรก้าวทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้เรียนต้องมีลักษณะชอบเสี่ยง ผิดเป็นครู ใจเปิดกว้าง อดทนต่อความคลุมเครือ ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอ เรียนรู้จากประสบการณ์ นำสู่การปรับปรุง พัฒนา เรียนรู้การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. ต้องสร้างความยึดมั่น ผูกพัน เห็นความสำคัญต่อการเรียนรู้ทุกระดับ - ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์คิด ทบทวนความคิด ความเชื่อของตนว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ที่แข่งขันกันเพียงใด สนับสนุนให้มีการระดมสมอง การคิดค้นหาทางเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เหมาะสมที่สุด

3. ต้องส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและให้สมาชิกคิด ทำอย่างเป็นระบบ - การที่สมาชิกขององค์กรคิดได้อย่างเป็นกลยุทธ์ คิดอย่างเป็นระบบเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันขององค์ประกอบของส่วนย่อยต่างๆในองค์กร เล็งเห็นได้ว่าการปฏิบัติของตนจะส่งผลต่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

   จากที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นเป็นเพียงบทสรุปคร่าวๆจากปัญหา อุปสรรค จนถึง กลยุทธ์ในการจัดการแต่ในการนำไปปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเวลา ซึ่งแนวทางในการเสริมสร้างองค์การ ให้มีการเรียนรู้ แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้และประยุกต์สู่การปฏิบัตินั้น สามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การเพิ่มปริมาณงานให้บุคคลมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่ม ด้วยความเชื่อว่าผู้ปฏิบัติจะแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ได้เรียนรู้มากขึ้น แต่ที่ผมเห็นว่าเป็นไปได้มากและเกิดประโยชน์สูงสุด คือ แฟ้มผลงานหรือแฟ้มบันทึกการปฏิบัติงาน - ซึ่งลักษณะของแฟ้มผลงานนั้น จะเป็นการบันทึกเรื่องราว ที่ผู้ปฏบัติได้รู้เห็น พูด เขียน ทำอะไรลงไป เช่น ประดิษฐ์คินค้นอะไรใหม่ๆ เป็นวิทยากรบรรยาย ทำให้ผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในการปฏิบัติงานในอนาคตผู้ปฏิบัติงานต้องบอกได้ว่าได้เรียนรู้ ได้ค้นพบสิ่งใดบ้างจากการทำงานนั้นๆ และมีการนำไปประยุกต์ใช้ได้ผลสำเร็จเช่นไร สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ แสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติไป ได้ทำอย่างไร ได้เรียนรู้อะไร และประสงค์ที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้การปฏิบัติงานดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 ความสำคัญของแฟ้มผลงาน

1.ใช้เป็นการประเมินการเรียนรู้ใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือปฏิบัติมาก่อนหน้านี้

2.ใช้เป็นแนวทางการรับรองมาตรฐาน หรือความสามารถ ประสบการณ์ที่มีมา

3.เป็นการแบ่งปัน ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีแก่กัน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติงานให้ดียิ่งๆขึ้น

4.เพื่อเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงาน เมื่อพัฒนาทักษะไปแล้วสามารถเข้าใจ จุดเด่น จุดด้อย และศักยภาพของตน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-Knowledge Managementความเห็น (0)