ตัวอย่าง: ท่องเที่ยวในวัฏฏะ

พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่า พระนิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง

สรุปสาระ

บัณฑิตไม่พึงคบคนพาล พึงเข้าหาสมณ ควรฟังธรรมตามสมควรแก่กาล ไม่ประมาท ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี

ทำจิตให้บริสุทธิ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสมาธิ และ มีสติ เป็นเครื่องออกจากวัฏฏะ


เมื่อเราท่องเที่ยวในวัฏฏะ เราจะทำอะไร?

การคบกลัยาณมิตร

เลือกคบ

ปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์

เกี่ยวกับการบริโภค


อ้างอิง: อ้างอิง ๑, อ้างอิง ๒

คำศัพท์: กัลยาณมิตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nchattramiscความเห็น (0)