จดหมายข่าว News Letter Learning Organization Relation ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๕๓ ปักษ์แรก (๑-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐)


หายไปหลายฉบับขออภัยด้วยครับ
เปิดเล่ม  ทักทาย
           สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่  5  ฉบับนี้ก็ว่ากันถึงเรื่องน้ำเมา  ก่อให้เกิดโทษ   จึงมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เลิกเถอะค่ะคุณพี่กลม  คุณน้องแบน           นอกจากสุราแล้ว  ยังมีอีกหนึ่งสิ่งเสพติดที่ระบาดมากที่สุดในโลก  ก็คือบุหรี่  วันที่  31  พฤษภาคม  จึงเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญปีนี้มีอยู่ว่า 100 % SMOKE-FREE ENVIRONMENTS : CREATE AND ENJOY “ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส  จากการวิจัยพบว่า  ควันบุหรี่มือสองมีความอันตรายมากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเกิดโรคร้ายต่าง ๆ  ชาวศูนย์อนามัยที่ 5 จึงขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่  มีความตั้งใจแน่วแน่  เลิกได้เร็ว ๆ นะค่ะ    
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (๕๓)พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                                            นพ.สุเทพ เพชรมาก 
กระทรวงสาธารณสุขได้เสนอพ.ร.บ.นี้ผ่านคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม  และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้รับหลักการเมื่อวันที่  ๒๘ มีนาคม ด้วยคะแนนเสียง ๙๘ ต่อ ๓๔ เสียง ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ  เป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำเมามีโทษมหันต์ พระพุทธเจ้าสอนถึงโทษของน้ำเมา ๖ ประการได้แก่
๑.ทำให้เสียทรัพย์
๒.ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาท
๓.ทำให้เกิดโรค
๔.ทำให้เสียชื่อเสียง
๕.ทำให้ลืมตัวไม่รู้จักอาย ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ
๖.ทอนกำลังปัญญา ทำให้สุขภาพและปัญญาเสื่อมถอย ความสามารถโดยรวมก็ด้อยลง แอลกอฮอล์ทำร้ายครอบครัว           
การดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มขึ้น ทำให้ขาดสติในการควบคุมอารมณ์ รวมทั้งก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว โดยการวิจัยพบว่า
·        ปัญหาที่เกิดในครอบครัว จากสามีที่ดื่ม ประจำแล้วทำร้ายร่างกายภรรยา เกิดขึ้นร้อยละ 5.7
·        ครอบครัวที่สมาชิกหรือผู้นำในครอบครัวดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีแนวโน้มการเกิดความรุนแรงในครอบครัวและบุคคลอื่น
·        เด็กในครอบครัวที่มีการดื่ม มีแนวโน้มเกิดโรคซึมเศร้าสูงกว่าคนในครอบครัวทั่วไป และมีเด็กไทยประมาณ 1 ใน 4 เห็นการดื่มแอลกอฮอล์จนเมาของสมาชิกในครอบครัว
·        ผลการวิจัยยังพบว่า ค่าใช้จ่ายในการดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวที่มีผู้ดื่มสุราสูงถึง 100-300 บาท ซึ่งพิจารณาจากผู้ดื่มขั้นต่ำประมาณ 13 ล้านคนและในอัตราความถี่ของการดื่มประมาณสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 4.68 หมื่นล้านบาทต่อปี
แอลกอฮอล์ก่อคดีอาญา
การดื่มสุรานอกจากจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ดื่มแล้ว ยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วย ซึ่งเห็นได้จากร้อยละของคดีอาญาศาลจังหวัด ซึ่งมีสาเหตุ มีการดื่มเกี่ยวข้องเมื่อเทียบเป็นความชุกจำเพาะตามประภทความผิด ได้แก่
·        ความผิดทำให้เสียทรัพย์ ร้อยละ 59.1
·        ความผิดเกี่ยวกับเพศ ร้อยละ 34.8
·        ความผิดต่อร่างกาย ร้อยละ 20.8
·        ความผิดฐานบุกรุก ร้อยละ 16.1
·        ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเรา ร้อยละ 10.5
แอลกอฮอล์ก่อเกิดโรค
·        แท้ง ผู้ดื่มเสี่ยงมากกว่าผู้ไม่ดื่ม 1.76 เท่า
·        มารดาคลอดทารกน้ำหนักต่ำเสี่ยง 1.40 เท่า
·        มะเร็งปากและช่องปาก เสี่ยง 1.85 เท่า
·        มะเร็งหลอดอาหาร เสี่ยง 2.38 เท่า
·        มะเร็งตับ เสี่ยง 3.03 เท่า
·        มะเร็งเต้านม (อายุน้อยกว่า 45) เสี่ยง 1.41 เท่า (อายุ มากกว่า 45) เสี่ยง 1.38 เท่า
·        มะเร็งอื่นๆ เสี่ยง 1.30 เท่า
·        ความดันโลหิตสูง เสี่ยง 2.00 เท่า
·        ตับแข็ง เสี่ยง 9.50 เท่า
·        หัวใจเต้นผิดปกติ เสี่ยง 2.23
คนไทยดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้น
จากฐานข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรศาสตร์ (FAO) ที่คำนวณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวต่อปีของประชากร พบว่า ปี 2543 คนไทยบริโภคต่อหัวเท่ากับ 13.59 ลิตร สูงเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจาก โปรตุเกส สาธารณรัฐไอร์แลนด์ บาฮาม่าส์ และสาธารณรัฐเชก ตามลำดับ โดยคนไทยบริโภคแอลกอฮอล์เพิ่มเกือบหนึ่งเท่าตัวในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ในปี พ.ศ. 2533 คนไทยบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์โดยเฉลี่ยต่อหัวต่อปีเพียง 7.46 ลิตรเป็นที่น่าสังเกตว่าประเทศไทยมีอัตราการดื่มสูงกว่าประเทศที่เข้าใจกันว่าดื่มมาก เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่นจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดปี 2546 คนไทยอายุ 11 ปีขึ้นไปที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีจำนวน 18.61 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 29.13 ของประชากรทั้งหมด 63.88 ล้านคนที่น่าตกใจคือ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2546 กรมสรรพามิตรและกรมศุลกากรเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงถึง 6.27 หมื่นล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากการขายกว่า 1.5 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 7.8 พันล้านบาท ในปี 2536 เป็นการเพิ่มเกือบ 10 เท่าตัวในช่วงเวลา 10 ปีเฉพาะอัตราการบริโภคเบียร์ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นในปี 2546 เทียบกับปี 2532 มากกว่า 8 เท่าตัว จากอัตราเฉลี่ย 4.4 ลิตรต่อคนในปี 2532 เพิ่มเป็น 39.4 ลิตรต่อคน ในปี 2546มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตมีแนวโน้มที่จำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มมากขึ้นในทุกเพศและทุกกลุ่มอายุ และดื่มปริมาณเพิ่มขึ้น 1 เท่าทุก 3 ปี
สาระสำคัญของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                       
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับนี้ เป็นการจำกัดอายุของผู้ซื้อและยังกำหนดโซนนิ่ง จำกัดสถานที่จำหน่ายให้แคบลง พื้นที่ใกล้โรงเรียนหรือวัด ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการลดการโฆษณาที่เป็นการโน้มน้าวใจผู้ชมด้วยสรุปปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมากมายหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ(รวยกระจุก จนกระจายเพราะน้ำเมา) สังคม(ครอบครัวแตกแยก ลูกมีปัญหา) การเมือง(เขาลือกันว่าเงินซื้อเสียงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจน้ำเมา) ศาสนา(วัดกลายเป็นวงเหล้า งานบุญกลายเป็นงานบาปไปทั้งประเทศ) สุขภาพ(องค์การอนามัยโลกบอกว่าโรคภัยกว่า 60 โรคเกิดจากน้ำเมา) อุบัติเหตุ(คนไทยตายปีละเป็นหมื่นคน ก็มีน้ำเมาเป็นเหตุหลัก) ปัญหาเยาวชน(ท้อง แท้ง ติดเอดส์ ติดคุก ฯลฯ) แรงงานด้อยคุณภาพ(วัยทำงานส่วนใหญ่เป็นนักดื่ม) ฯลฯ  ขอให้สนช.ผ่านกฎหมายฉบับนี้ออกมาโดยเร็ว  และนักดื่มทั้งหลายควรใช้โอกาสวันวิสาขบูชา หรือวันเข้าพรรษานี้ลด ละ เลิกดื่ม จะได้บุญกุศลอย่างแรงแก่ตัวเอง  ครอบครัวและประเทศชาติโดยรวม

 

นินทาด้วยรัก

กลับมาพบกันอีกแล้วทุกท่านขา îฮือฮือ ทำไมคะทำไม ทำไมถึงต้องทิ้งหนูไปด้วยค่ะพี่ก้องขากำลังจะประกาศความสัมพันธ์ของเราให้โลกรู้ก็แอบหนีไปเรียนซะแล้วโธ่îพระเจ้าผู้ชายคนนั้นคือใครที่มาทำงานในห้องยานั่นดิฉันนึกว่าคนไข้ค่ะ ช่วยมารายงานตัวด่วนด้วยนะคะîปากบอกว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วไหงหอบผ้าหอบผ่อนไปเรียนต่อพร้อมกันหล่ะยะคุณศี..ภาîอิจฉาที่สุดเลยใครใครก็ไปเรียนคงมีแต่ดิฉันที่โง่สอบอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ไปไหนกะเขายังไงก็ขอให้โชคดี ทั้ง หมอชาย หมอมุ้ย พี่ปุ้มบุษรินทร์ น้องไข่แดงîว่าที่จริงทั้งพวกไปเรียนลาออกรวมถึงตายแล้วนับไปนับมา 10 คนแล้วนะนี่โอไม่ถ้าปีหน้ามีไปเรียนอีกแล้ว รพ. ของดิฉันคงเหงาน่าดูนะคะîใครจะไปก็ช่างเถอะยังไงก็ยังมีเรื่องดีดีเกิดขึ้นมาบ้าง เพราะตอนนี้ทั้งน้องแยมและพี่อ๊อดก็มีหลานให้ชาวเราได้เชยชมแล้วนะเจ้าคะโดยเฉพาะพี่อ๊อดน้องน้อยเนื้อดีพิมพ์นิยมสำเนาถูกต้องกับคุณพ่อไงงั้นเลยîฝ่ายที่ขยันที่สุดดิฉันว่าเป็น สลศ.ค่ะ เพราะเห็นว่าหัวหน้าประชุมไม่เว้นแต่ละวันยังไงก็เหลือเวลาไว้ทำงานบ้างนะคะที่หน่อยขาîคนหนึ่งไปคนหนึ่งมาคราวนี้ใครเป็นฟันคุดมาเลยค่ะที่คลินิกทันตกรรมเพราะหมอเกตุคนสวยกลับมาแล้วนะคะพร้อมกับฝีมือสุดสุด เพราะผ่าฟันคุดพี่ก้องใช้เวลาเพียง2นาที งึดไหมคะîเดินกันให้ขาขวิดทั้งพี่ศักดิ์และน้องตูนเดือนนี้ยังไงต้องมีป้ายใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับท่าน ผอ.ขอร้องîไวรัสระบาดหนักมากเลยไม่ใช่ที่โรงพยาบาลนะคะแต่ว่ามันอยู่ในคอมฯค่ะทำไงดีคะพี่ก้องก็ไม่อยู่พี่บอยก็ไม่ว่างพี่เสิดก็ใจร้ายขึ้นทุกวัน(เห็นว่าไม่ค่อยว่างไม่เคยเจอหน้าเล๊ยจั๊กไปไหนเบ้ง)สงสัยต้องไปปรึกษาพยาบาลตึกผู้ป่วยในเนาะîใครยังอมควันอยู่ก็เลิกๆซะนะคะเพราะว่าถ้าอมไปนานนานจะไม่มีแรงเลิกนะจ๊ะîรักทุกคนจบแล้วค่ะ.....           

      

ว่ากันด้วยเรื่องความรัก

มีพบ...มีพลัดพราก บางครั้งโหยหา...บางครั้งลืมเลือน
วันหนึ่งเคยเรืองรุ่ง...อีกวันหนึ่งก็กลับสูญสลาย
ความรักเป็นเช่นนี้...หรือมิใช่
หัวใจต่างหากที่ต้องยอมรับความเป็นไป
มิใช่ดื้อดึงหรือจมอยู่กับความรู้สึกเดิมๆ
จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

                                ความรักย่อมมีเส้นทางของมันเอง.                      

                     
คำสำคัญ (Tags): #ประชาสัมพันธ์
หมายเลขบันทึก: 100677เขียนเมื่อ 4 มิถุนายน 2007 15:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 18:52 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
  • บ่เป็นหยังค่ะ ...
  • ตอนนี้ จดหมายข่าว News Letter Learning Organization Relation อย่าให้หายไปนานนะคะ
  • จะคอยอ่านค่า

อ่านให้แล้วนะคะ

รออ่านฉบับต่อไปค่ะ 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี