KM ที่ประเทศญี่ปุ่น

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สภาพัฒนาฯ รายงานการดูงาน การจัดการความรู้ กันยายน ๒๕๔๘

KM ประเทศญี่ปุ่น

 ทีมงานสภาพํฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานการเดินทางไปดูงาน "การจัดการความรู้ ( Click) " ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน กันยายน ๒๕๔๘ ผมคัด บทสรุป สำหรับผู้บริหารมาให้พวกเรา ศึกษาครับ จะได้นำมาบูรณาการกับการจัดทำแผนปี ๒๕๔๙ ซึ่งส่วนราชการ ต้องจัดส่ง ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๙ นี้ครับ

บทสรุปสำหรับผู้บริหารบางส่วนมีดังนี้ครับ

จากการศึกษาดูงานพบว่า องค์กรชั้นนำต่างๆ มีจุดเด่นในการพัฒนาระบบที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการความรู้ขององค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยสรุป ดังนี้

 

(1) การพัฒนาระบบ KM เป็น กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)” ที่ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา และต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 

(2) การพัฒนาคน เป็นจุดเน้นที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ KM ขององค์กร

 

(3) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบ KM

 

(4) ความมุ่งมั่น จริงจัง ของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน (Top Management Commitment)เป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการพัฒนาระบบบริหารความรู้ขององค์กรให้ประสบความสำเร็จ

 

(5) การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ KM ในองค์กร ต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ก่อน แล้วจึงขยายวงกว้างขึ้น

 

(6) ต้องมีทีมงานที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ KM อย่างจริงจัง โดยต้องเลือกคนที่มีความชอบและความสนใจ (Passion) มาเป็นทีมงาน

 

 

JJ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)