คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้

 เอกสารที่ ก.พ.ร เผยแพร่สำหรับหน่วยราชการ เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ปี งบประมาณ ๒๕๔๙ สามารถ Click ได้ครับ

 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการความรู้ตามเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ สอบถามได้ที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 576
 เอกสารที่ต้องส่งตามรายละเอียดที่กำหนดในภาคผนวก ก. ให้ส่งเป็นเอกสาร 2 ชุด และ save ข้อมูลลงแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งไปที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2549

JJ