ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก

คปสอ. จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมของแม่น้ำสองสายของงานสุขภาพในระดับอำเภอ

ในการทำงานสุขภาพในอำเภอ จะมีเจ้าภาพหลักอยู่สองส่วนคือโรงพยาบาลชุมชนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(รวมสถานีอนามัย) ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันในนามคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอหรือคปสอ. ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในการเป็นประธานนั้นจะผลัดกันเป็นคนละ 1 ปีระหว่างผู้อำนวยการโรงพยาบาลกับสาธารณสุขอำเภอ แต่ที่อำเภอบ้านตากนี่ผมเป็นมา 5 ปีแล้ว เพราะสาธารณสุขอำเภอเขาให้เกียรติผมและอีกอย่าง 8 ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนสาธารณสุขอำเภอไป  5 คน แล้ว คนปัจจุบันเป็นคนที่ 6 และเราถือว่าคปสอ. เป็นกรรมการบริหารเครือข่ายบริการหรือCUPด้วย มีตัวแทนจากผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานชมรมผู้สูงอายุ,อสม,ชมรมสร้างสุขภาพ) และตัวแทนจากอบต./เทศบาล มาร่วมเป็นกรรมการด้วย

            คปสอ. จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมของแม่น้ำสองสายของงานสุขภาพในระดับอำเภอ นั่นคือสาย 1 คือโรงพยาบาลชุมชนที่ให้การรักษาทั้งอำเภอแต่ส่งเสริมป้องกันเฉพาะเขตที่ตั้งโรงพยาบาล ขึ้นกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดโดยตรง ส่วนอีกสายหนึ่งคือสาธารณสุขอำเภอและสถานีอนามัยที่ดูแลรักษาเบื้องต้น ส่งเสริมป้องกันในพื้นที่นอกเขตที่ตั้งโรงพยาบาล ขึ้นกับนายอำเภอ

                เรามีการประชุมกันทุกเดือน อาจใช้ห้องประชุมที่สสอ.หรือโรงพยาบาลก็ได้ กำหนดเป็นพุธที่  2 ของเดือน แต่อาจเลื่อนได้หาก สสอ.หรือ ผอก.ไม่อยู่ แต่ต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นเวทีติดตามงานและประสานการร่วมมือกัน รวมทั้งรับฟังปัญหาบริการจากตัวแทนชุมชนด้วย

วาระการประชุมที่กำหนดจะมีหัวข้อสำคัญๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
ระเบียบวาระที่ 3 ติดตามรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 4 โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องแจ้งเพื่อทราบและพิจารณา
                       5.1 เรื่องจากโรงพยาบาลบ้านตาก
                       5.2 เรื่องจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก
                       5.3 เรื่องจากโซน
                       5.4 เรื่องจากสถานีอนามัย
                       5.5 เรื่องจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 6    นโยบายที่สำคัญของรัฐบาล
                       6.1 Healthy  Thailand
                       6.2 มาตรฐานบริการ
                       6.3  การจัดซื้อยารวม
                       6.4  โครงการเมกะโปรเจกส์
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

                       7.1  การขึ้นทะเบียนบัตร

                       7.2  การจัดระบบบริการ

                       7.3  การรับเรื่องราวร้องทุกข์
                       7.4     การประเมินความพึงพอใจ
                       7.5     การจัดสรรงบประมาณ
                       7.6     สถานะเงินบำรุง
                       7.7     การจัดส่งรายงาน
ระเบียบวาระที่ 8    เรื่องอื่นๆ            

                                    ***************************

       วันนี้ 15 ธันวาคม ก็มีการประชุม คปสอ.ครั้งที่ 12/2548 ที่ห้องประชุม สสอ. ก็ได้พูดคุยในประเด็นสำคัญตามวาระดังกล่าว มีการพูดคุยกันถึงรายงานทางระบาดวิทยา ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้เสนอข้อมูลที่รับมาจากประชาชนให้กับทางโรงพยาบาลด้วย หัวหน้าสถานีอนามัยท่านหนึ่งได้แจ้งให้ทางโรงพยาบาลทราบว่า มีผู้ป่วยคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า ทำไมโรงพยาบาลต้องให้เข้าไปเข้าห้องอดบุหรี่ด้วย ทั้งๆที่เขายังรู้สึกว่ายังหอบเหนือยอยู่เลย ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจ  (ทำให้พอเลิกประชุมผมก็ได้คุยกับทางหอผู้ป่วยและคลินิกอดบุหรี่ก็ได้ข้อคิดว่าในเรื่องการส่งผู้ป่วยเข้าคลินิกอดบุหรี่ ที่ต้องมีการทบทวนระบบกันใหม่ว่าจะต้องปรับปรุงอะไรบ้าง) 
              ในตอนท้ายการประชุม พี่มนัส สาธารณสุขอำเภอ ได้พูดถึงการพยายามดำเนินการตามแนวคิดโรงพยาบาล 9000 เตียงของผม ให้ที่ประชุมได้รับทราบพร้อมแนวทางการดำเนินการ รวมทั้งการจะนำระบบGISมาทำพิกัดเกี่ยวกับประชากรกลุ่มต่างๆในอำเภอบ้านตาก ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำเรื่องPopulation Healthได้ดีขึ้น และพี่มนัสก็ได้เน้นย้ำว่า สถานีอนามัยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาล อย่าคิดแยกส่วน ส่วนผมเองก็บอกว่า โรงพยาบาลเองคิดว่า สถานีอนามัยเป็นเสมือน SBU (Strategic business Unit) ที่ได้รับมอบหมายภารกิจจากสาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลให้ทำภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีความเป็นอิสระพอสมควรในการทำงาน ภายใต้การสนับสนุนจากโรงพยาบาล ซึ่งในแนวคิดที่ว่า สถานีอนามัยต้องอยู่ได้ มียาใช้ มีเงินใช้ แม้โรงพยาบาลจะเป็นหนี้ก็ตาม) และสรุปก่อนปิดประชุมด้วยการพยายามทำให้ คปสอ. เป็นองค์การหนึ่งที่จะมีการทำผังองค์การที่ชัดเจน เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานสุขภาพในอำเภอบ้านตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)