อนุทิน 97234 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๖๓. การสร้างคนรุ่นใหม่ให้วัฒนธรรมคุณภาพขององค์กรเข้มแข็ง

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ทำงานโดยมุ่งเด็กผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง มีความเชี่ยวชาญที่อยู่ในตัวบุคคลากรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีวัฒนธรรมองค์กรที่สืบทอดไว้อย่างเข้มแข็งกว่า ๖๐ ปี การสร้างคนรุ่นใหม่ในอดีตจะเน้นระบบการดูแลกันแบบครูพี่เลี้ยงผ่านการผูกพันกันด้วยระบบอาวุโส เน้นคัดเลือกคนและให้ความสำคัญด้านความมีคุณธรรม มีพื้นที่ให้พบปะสังสันทน์กันในภาควิชา การมีความอุทิศตนต่อความเป็นศิริราชและมีสิ่งยึดเหนี่ยวศรัทธาทางจิตใจที่มีร่วมกัน เช่น สมเด็จพระบรมราชชนก ปัจจุบัน การสร้างผู้นำรุ่นใหม่เริ่มมีเงื่อนไขแวดล้อมและลักษณะความแตกต่างระหว่างรุ่นต่างจากอดีต เวทีได้หยิบยกประเด็นเพื่อการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีวัฒนธรรมคุณภาพขององค์ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นหลายเรื่อง เช่น การปรับปรุงวิธีประเมินและสอบวุฒิบัตรที่เน้นการปฏิบัติเพื่อผู้ป่วยมากกว่าเน้นอ่านตำราเพื่อสอบ การใช้เทคโนโลยีเชื่อมปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา การมีระบบสืบทอดความเชี่ยวชาญและคุณธรรมองค์กรจากอาจารย์อาวุโส การพัฒนาทักษะบูรณาการฯ

เขียน 19 Sep 2011 @ 08:50 () แก้ไข 19 Sep 2011 @ 09:25, ()


ความเห็น (0)