อนุทิน 90917 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๒๘.การติดตามผล 'การให้ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การเรียนรู้ทางสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ชุมชนแก่เด็กและเยาวชน'

เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมไปจัดกระบวนการเวทีให้เครือข่าย ๓ ชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะของ สสส. เป็นโครงการของบางกอกฟอรั่ม สนับสนุนโดย สสส. ผมเป็นที่ปรึกษา เมื่อชุมชนมีประสบการณ์ทำกิจกรรมต่างๆด้วยกัน ก็จะเสริมศักยภาพให้โดยจัดเวทีให้นำเอาประสบการณ์ที่มีมาถอดบทเรียน นำเอาข้อมูลชีวิตและประสบการณ์ที่มีมาทบทวนเรียนรู้และวางแผนสะท้อนกลับสู่วงจรชีวิต กลับไปกลับมา ครั้งนี้จัดที่กนกรัตน์รีสอร์ต อัมพวา กลุ่มส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน มากกว่าครึ่งหนึ่งได้ร่วมเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มสตรีด้วย,ชุมชนเกิดจากคนย้ายถิ่นจากต่างจังหวัด เด็กๆจึงเป็นลูกหลานคนชนบทที่เกิดในกรุงเทพฯ ผมและคณะทำงานจึงเหมือนกำลังจูงมือลูกหลานให้ยื่นมือออกไปสัมผัสทำความรู้จักสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อเรียนรู้และเติบโต รู้สึกได้ว่าเด็กๆมีพลังชีวิตและมีการแสดงออกที่ดี เชื่อว่าอีก ๑๐-๑๕ ปีเด็กหลายคนจะได้ความบันดาลใจจากประสบการณ์ในช่วงนี้ไปนำชีวิตของตนเพื่อเป็นพลเมืองที่ดี

เขียน 24 Jun 2011 @ 12:10 ()


ความเห็น (0)