อนุทิน 88926 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

@88923 : ๑๐๘.สัญญาณสื่อสะท้อนสภาวการณ์สังคมดี แต่การแปรความหมายสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมยังไม่ค่อยดีนัก

ความแตกต่างเหลื่อมล้ำในสังคมไทย สั่งสมมานานพร้อมกับแนวพัฒนาประเทศที่เน้นรวมศูนย์เข้มข้นในบางส่วน เมื่อเชื่อมโยงกับโลกภายนอกมากขึ้น ก็ก่อเกิดแรงกดดันจากปัจจัยเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้นทั้งจากในและนอกประเทศ ทำให้การต่อสู้แย่งชิงโอกาสสร้างความเป็นสาธารณะมิติต่างๆด้วยอุดมการณ์และจุดยืนทางสังคมที่แตกต่างกันยิ่งเด่นชัด เพิ่มพูนความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันให้มากยิ่งๆขึ้น บ่งบอกถึงความจำเป็นต้องมุ่งพัฒนาท้องถิ่น ลดวิกฤติความแตกต่างเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจ ลดการรวมศูนย์ดึงดูดทรัพยากร และสร้างเสริมความสามารถมีส่วนร่วมเพื่อนำการพัฒนาสิ่งต่างๆด้วยตนเองให้มากยิ่งๆขึ้นของชุมชนและประชาชน ทว่า กลับสร้างให้เป็นเรื่องความแตกต่างทางชนชั้นและแบ่งฝักฝ่าย เพื่อสร้างฐานสนับสนุนภาคการเมืองแบบรวมศูนย์ กลายเป็นความสั่นคลอนบาดหมางไปหลายวงการ เสียโอกาสสร้างความเข้มแข็งของภาคสังคม

เขียน 16 May 2011 @ 23:05 () แก้ไข 17 May 2011 @ 01:38, ()


ความเห็น (0)