อนุทิน 52203 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๗.การสร้างความรู้ท้องถิ่น กับการเป็นกลุ่มตัวอย่างของท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ตอบคำถามการวิจัยของนักวิจัย

การสร้างความรู้ท้องถิ่นรวมทั้งการสร้างศักยภาพคนท้องถิ่นผ่านการวิจัยและปฏิบัติการเชิงสังคมอย่างมีส่วนร่วม องค์ความรู้ที่สร้างขึ้นเป็นเรื่องราวตนเองของชุมชน มีตำแหน่งแหล่งที่ให้ปัจเจก ชุมชน และกลุ่มคนที่เป็นคนตัวเล็กๆ ได้แสดงภูมิปัญญาเกี่ยวกับตนเองและได้ร่วมเป็นเจ้าของความเป็นส่วนรวม องค์ความรู้ดังกล่าวชาวบ้านจะเป็นทั้งผู้วิจัย วิเคราะห์ และใช้ผลการวิจัย จึงควรให้ความสำคัญโดยแสดงความเป็นเจ้าของและการดำรงอยู่ เช่น มีชื่อและบทบาทที่เขาร่วมสร้างความเป็นจริงของชุมชนด้วยตนเอง สะสมไปทีละเล็กละน้อย เสมือนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงชุมชนของตนเอง เน้นการยอมรับและความไว้วางใจกัน

แต่ในการวิจัยที่ชุมชนมีฐานะเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อตอบคำถามการวิจัยสร้างความรู้ของนักวิจัยและผู้อื่น การใส่ชื่อ เปิดเผย และใช้ข้อมูลที่กระทบต่อความเป็นส่วนตัวของชาวบ้านควรจะถือว่าขาดจริยธรรมและคุณธรรมการวิจัย

เขียน 20 Nov 2009 @ 15:08 () แก้ไข 20 Nov 2009 @ 20:11, ()


ความเห็น (0)