อนุทิน 109401 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๒๓๓. การพัฒนาเครือข่ายครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา

คุณครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาของโรงเรียนหนองบัว โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ อยากจัดเวทีพัฒนาเครือข่ายครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาของโรงเรียนหนองบัวและเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อีก เป็นโครงการต่อเนื่องจากที่โรงเรียนหนองบัวได้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเครือข่ายให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนในฝันของจังหวัดนครสวรรค์ ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาในศิลปวัฒนธรรมอิงถิ่นฐานมาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ จะพิจารณากลุ่มผู้เข้าร่วมเวทีให้เป็นกลุ่มที่มีขนาดเล็กลงจาก ๗๐-๘๐ คนของเมื่อปีที่ผ่านมาให้เหลือเพียงกลุ่ม ๓๐ คน เพื่อทำงานในเวทีให้ทั่วถึงและปฏิบัติการได้เข้มข้นมากกว่าเดิม

เขียน 11 Jun 2012 @ 16:42 () แก้ไข 11 Jun 2012 @ 16:45, ()


ความเห็น (0)