ความเห็น 376010

ค้นหาชีวิต

เขียนเมื่อ 
     คนที่มีจิตใจดี  มีจิตว่าง ก็ย่อมไม่ปรุงแต่งให้เกิดกิเลส(โลภ โกรธ หลง) นั่นแหละคือความสุข