ความเห็น 362511

ชื่นชมคน กศน.เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ คน กศน.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูง ที่กรุณามาช่วยเหลืองานอบรมในครั้งนี้ครับ คาดว่าผลจากการอบรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคน กศน.ได้เป็นอย่างดี........