ความเห็น 3075200

​ศาสตร์และศิลป์ของการสอน : ๒. เครื่องมือวัดการเรียนรู้ ช่วยให้เรียนอย่างมีเป้าหมาย

เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วิจารณ์ ที่เคารพ


บันทึกชุดนี้ของอาจารย์เป็นประโยชน์ต่องานการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมากเลยค่ะ หากอาจารย์จะรวมเล่มเมื่อใด หนูขออาสาเป็นบรรณาธิการให้อาจารย์นะคะ


ด้วยความเคารพ

ครูใหม่